Użyj wyłączenia odpowiedzialności

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Użyj zrzeczenia się

Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Biura ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (OCFS). Ta strona internetowa zapewnia dostęp do zasobów i innych informacji na tej stronie jako usługa publiczna. Chociaż dołożono uzasadnionych starań, aby opublikować aktualne, kompletne i dokładne informacje, OCFS nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że informacje są aktualne, kompletne lub dokładne. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Każde korzystanie z tej strony jest uważane za akceptację wszystkich warunków określonych w niniejszym dokumencie.

Zastrzeżenie

OCFS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach podanych na tej stronie i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przydatności zawartych tutaj informacji do jakiegokolwiek celu. Wszystkie informacje i dokumenty są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji. OCFS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub inne rozbieżności między wersją elektroniczną i drukowaną dokumentów. OCFS zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do informacji i dokumentów, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw. OCFS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z, wynikające z lub w związku z wykorzystaniem, zastosowaniem lub wykonaniem informacji lub dokumentów dostępnych na tej stronie.

Ograniczona licencja

O ile nie zaznaczono inaczej w indywidualnym dokumencie, pliku, stronie internetowej lub innym elemencie, OCFS udziela użytkownikom pozwolenia na powielanie materiałów opublikowanych przez OCFS na tej stronie wyłącznie do celów niekomercyjnych i do użytku, o ile zawartość pozostaje niezmieniona, należy zauważyć, że OCFS jest źródło, odnotowuje się datę wejścia na stronę internetową oraz datę publikacji cytowanego materiału. Wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności muszą być zachowane w tej samej formie i w taki sam sposób, jak na oryginale, a ich zawartość nie może być w żaden sposób modyfikowana. Żadne inne wykorzystanie informacji nie jest dozwolone. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń przedstawionych na tej stronie, ponieważ może ona być od czasu do czasu aktualizowana. Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznanie w drodze implikacji, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa w ramach jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego lub praw autorskich Biura ds. Usług dla Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork lub jakiejkolwiek strony trzeciej dowolnemu użytkownikowi dokumenty lub informacje.