Zespół Wykonawczy

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Zespół Wykonawczy

Suzanne Miles-Gustave, Esq.
Pełniący obowiązki komisarza/zastępca komisarza wykonawczego

Suzanne Miles-Gustave, Esq. została mianowana p.o. komisarza New York State Office of Children and Family Services w grudniu 2022 roku. Jednocześnie pełni funkcję zastępcy komisarza wykonawczego agencji, na którą to funkcję została powołana w lipcu 2021 roku. Pani Miles-Gustave po raz pierwszy dołączyła do OCFS w 2014 roku jako główny radca prawny/zastępca komisarza, gdzie kierowała działem prawnym agencji i służyła jako główny doradca komisarza i radca prawny w biurze gubernatora stanu Nowy Jork w kwestiach ustawowych, regulacyjnych, zgodności i ryzyka.

Jako p.o. komisarza agencji i zastępca komisarza wykonawczego, pani Miles-Gustave odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki OCFS w celu realizacji misji promowania bezpieczeństwa, trwałości i dobrobytu naszych dzieci, rodzin i społeczności, a także prowadzi inicjatywy międzyagencyjne w celu wspierania ogólnej misji. Pani Miles-Gustave pełni również funkcję współprzewodniczącej komitetu sterującego ds. różnorodności, równości, integracji i dostępności.

Pani Miles-Gustave jest absolwentką Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku w Buffalo i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fordham. Na początku swojej kariery praktykowała w kancelariach prawniczych w Nowym Jorku, była referentką w Szóstym Okręgowym Sądzie Apelacyjnym, pełniła funkcję zastępcy prokuratora okręgowego/dyrektora do spraw zewnętrznych w Biurze Prokuratora Okręgowego hrabstwa Westchester i była starszym dyrektorem ds. inicjatyw strategicznych w Departament Edukacji Nowego Jorku.

dr Nina Aledort
Zastępca Komisarza, Wydział Rozwoju Młodzieży i Partnerstwa na Rzecz Sukcesu

Dr Nina Aledort jest zastępcą komisarza Wydziału Rozwoju Młodzieży i Partnerstwa na Rzecz Sukcesu w Biurze ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork. Od ponad 25 lat jest praktykiem i decydentem, koncentrując się na poprawie wyników dla młodzieży ze znacznymi zagrożeniami, przy użyciu pozytywnego rozwoju młodzieży i ram uwzględniających płeć i redukcji szkód. Obszary specjalizacji obejmują osoby LGBTQ, uciekinierów i bezdomnych, ofiary handlu ludźmi, uwięzioną/uczestniczącą w sądzie młodzież.

Dr Aledort koncentruje się na kluczowych wyzwaniach politycznych na przecięciu opieki nad dziećmi, wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, handlu dziećmi w celach seksualnych oraz uciekinierów i bezdomnej młodzieży, a także na odmiennych skutkach. Jest współprzewodniczącą-założycielem NYS Partnership for Youth Justice, autorką kilku recenzowanych artykułów oraz prezentacjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Posiada MSW z Hunter College School of Social Work, City University of New York oraz doktorat. w opiece społecznej z Graduate Center of the City University of New York.

Wierzba Baer
Zastępca Komisarza i Radca Generalny

Jako radca generalny i zastępca komisarza Wydziału Prawnego Pani Baer kieruje kancelarią 90 adwokatów, sędziów prawa administracyjnego i pracowników administracji prawniczej, którzy obsługują Agencję na terenie całego kraju. Wydział Prawny ściśle współpracuje z kierownictwem agencji w celu tworzenia i wdrażania progresywnych inicjatyw regulacyjnych, legislacyjnych i politycznych, zgodnych z prawem stanowym i federalnym, we wszystkich obszarach pracy agencji. Pani Baer jest odpowiedzialna za sprawy prawne i międzyrządowe agencji, przesłuchania administracyjne i spory sądowe, wnioski prawne dotyczące wolności informacji oraz przestrzeganie zasad etyki.

Pani Baer objęła kierownictwo Pionu Prawnego OCFS w grudniu 2021 r. Bezpośrednio przed dołączeniem do agencji, pani Baer pełniła funkcję tymczasowego asystenta radcy prawnego gubernatora Kathy Hochul, nadzorując tekę usług społecznych i higieny psychicznej w Izbie Wykonawczej. Wcześniej pani Baer służyła jako doradca generalny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork i pracowała w Biurze Radcy Prawnego w Centrum Sprawiedliwości Stanu Nowy Jork, pełniła funkcję adwokata hrabstwa zajmującego się ochroną dzieci i pracą na stałe. oraz jako prawnik specjalizujący się w reprezentacji ofiar przemocy domowej.

Tonya Boniface
Zastępca komisarza ds. zasobów ludzkich

Tonya Boniface od października 2021 r. pełni funkcję zastępcy komisarza ds. zasobów ludzkich w Biurze ds. Opieki nad Dziećmi i Rodziną Stanu Nowy Jork. Kieruje, zarządza i nadzoruje sześć kompleksowych programów kadrowych, w tym Biuro Kadr, Biuro Stosunków Pracy, Biuro Szkoleń i Rozwoju, Specjalną Jednostkę Śledczą, Agencję Przygotowania na Sytuację Kryzysową oraz BHP, z około 150 pracownikami obsługującymi około 3000 pracownicy.

Pani Bonifacy posiada tytuł licencjata w zakresie edukacji z College of Saint Rose. Karierę zawodową rozpoczęła w stanie Nowy Jork w 2003 r. w Departamencie Pracy, a w listopadzie 2006 r. rozpoczęła pracę w biurze personalnym OCFS. Pani Bonifacja od tego czasu pozostaje w Biurze Zasobów Ludzkich w OCFS.

Pracując w służbie publicznej od ponad 30 lat, wcześniej pracowała w sektorze non-profit, a przez ostatnie 15 lat wykazała się oddaniem OCFS, a także zespołowi ds. Zasobów ludzkich.

Thomasa Brooksa
Zastępca Komisarza Biura Planowania Strategicznego i Rozwoju Polityki

Thomas Brooks został mianowany zastępcą komisarza ds. planowania strategicznego i rozwoju polityki w listopadzie 2014 r. Nadzoruje politykę agencji oraz biura badawcze, ewaluacyjne i analityczne. Pan Brooks zarządza wdrażaniem polityki prawa federalnego i stanowego, w tym Family First, wydaje dyrektywy administracyjne lokalnym agencjom, kieruje rozwojem narzędzi polityki i danych oraz służy jako łącznik z agencjami federalnymi.

Pan Brooks wcześniej pełnił funkcję asystenta radcy prawnego w Biurze Gubernatora Stanu Nowy Jork, gdzie zarządzał portfolio prawników składającym się z dziewięciu agencji w zakresie usług ludzkich i prowadził negocjacje legislacyjne. Pomagał w opracowywaniu, opracowywaniu i negocjowaniu cyberprzemocy w ustawach szkolnych, które weszły w życie.

W Waszyngtonie był członkiem personelu Prezydium Amerykańskiego Komitetu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz starszym analitykiem politycznym w Child Welfare League of America. Karierę rozpoczął jako śledczy sądowy dla nieletnich w Connecticut i był dyrektorem ds. polityki w Connecticut Commission on Children oraz dyrektorem legislacyjnym członka Zgromadzenia Stanu Nowy Jork. Jest autorem kilku krajowych artykułów na temat polityki wobec dzieci.

Pan Brooks uzyskał tytuł licencjata i magistra teologii na Uniwersytecie Yale oraz prawo na Uniwersytecie Cornell. Jest członkiem New York State Bar.

Linda J. Cohen
Dyrektor wykonawczy Komisji ds. Służby Narodowej i Społecznej Stanu Nowy Jork

Przejdź do biografii Lindy Cohen.

Lisa Ghartey Ogundimu, Esq.
Zastępca Komisarza Wydziału Opieki nad Dziećmi i Usług Społecznych

Lisa Ghartey Ogundimu pełni funkcję zastępcy komisarza Wydziału Opieki nad Dziećmi i Usług Społecznych w Biurze ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork. Wykorzystując sprawiedliwość rasową i sprawiedliwość społeczną, pani Ghartey Ogundimu kultywuje kulturę współpracy i współodpowiedzialności.

Pani Ghartey Ogundimu zapewnia kierownictwo na szczeblu kierowniczym i nadzór nad różnorodnym portfolio działu, który koncentruje się na rozwoju i rozszerzaniu szerokiej gamy usług mających na celu wspieranie rodzin poprzez tworzenie alternatywnych ścieżek interwencji wykraczających poza tradycyjne działania na rzecz opieki nad dziećmi. Priorytety obejmują program walki z ubóstwem, zapewnienie wsparcia linii pomocy dla rodziców i młodzieży, rozszerzenie usług opartych na dowodach w celu zapewnienia wsparcia rodzinom, zapewnienie innowacyjnych strategii rekrutacji i zatrzymania pracowników opieki nad dziećmi, wykorzystanie ciągłej poprawy jakości (CQI) w celu poprawy praktyki i wyniki w zakresie dobrostanu dzieci w całym stanie oraz kultywowanie partnerstw między systemami w celu poprawy wyników w zakresie edukacji, zdrowia i dobrostanu dzieci, rodzin i społeczności.

Jej wizja i pasja dla sprawiedliwego i sprawiedliwego systemu dobrobytu dziecka i rodziny to jej przywództwo „Gwiazda Północna”. Pani Ghartey Ogundimu daje przykład, stawiając sobie i swojemu zespołowi wyzwanie kreatywności, innowacyjności i odwagi, współpracując z lokalnymi wydziałami usług społecznych (LDSS), agencjami wolontariatu i dostawcami usług prewencyjnych w celu zidentyfikowania programów i usług, które przyczynią się do potrzebnej transformacji systemowej osiągnięcie jak najlepszych wyników w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i dobrostanu dzieci, rodzin i osób dorosłych wymagających szczególnej troski w stanie Nowy Jork.

Pani Ghartey Ogundimu jest orędowniczką innowacji systemowych i sprawiedliwości. Była integralną częścią procesu usuwania ślepych, który miał na celu zmniejszenie różnic rasowych w zakresie dobrostanu dzieci i stworzenie zintegrowanego i integracyjnego systemu opieki dla opiekunów i młodzieży, który obejmuje ekspansywną sieć społecznościowych służb prewencyjnych zaangażowanych w zapobieganie przemocy w rodzinie i zapewnianie traumy. świadoma, kulturowo reagująca opieka.

Pani Ghartey Ogundimu jest mianowanym członkiem Komisji ds. Badań Sądowych stanu Nowy Jork dla Trzeciego Wydziału Sądowego i pełni funkcję powiernika w Dutchess County Community College. Uzyskała tytuł licencjata w służbie zagranicznej na Uniwersytecie Georgetown oraz tytuł doktora na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pace.

Julie Hovey
Zastępca komisarza, Komisja ds. Niewidomych

Pani Hovey pracuje w nowojorskim Biurze ds. Usług Rodzinnych dla Dzieci – Komisji ds. Niewidomych od 2000 roku. Jako zastępca komisarza jest odpowiedzialna za nadzorowanie przez Komisję programów rehabilitacji zawodowej, osób niewidomych, Business Enterprise Program, Children's Services oraz programów samodzielnego życia.

Rozpoczęła jako praktykant rehabilitacji zawodowej, a ostatnio jako pomocniczy doradca rehabilitacji zawodowej, obowiązki pani Hovey w ciągu ostatnich 20 lat obejmowały zarządzanie zapewnianiem jakości przez Komisję oraz udzielanie wsparcia dla programu Business Enterprise. Posiada tytuł licencjata wymiaru sprawiedliwości oraz tytuł magistra poradnictwa rehabilitacyjnego, jest również certyfikowanym doradcą rehabilitacyjnym.

Pani Hovey reprezentuje OCFS w Radzie Koordynacyjnej Most Integrated Setting (MISCC), która pracuje nad zapewnieniem nowojorczykom w każdym wieku z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, rozwojową i umysłową opieki i usług w najbardziej zintegrowanych warunkach, odpowiednich do ich indywidualnych potrzeb.

Lubi spędzać czas ze swoim synem, Jasonem, który studiuje na Uniwersytecie Fordham.

Felicia AB Reid
Zastępca Komisarza, Wydział Wymiaru Sprawiedliwości i Szans dla Nieletnich

Felicia AB Reid, Esq., została mianowana zastępcą komisarza Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości i Szans dla Młodzieży (DJJOY) w 2020 roku. Nadzoruje stanowy system wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, który służy młodzieży do 21 roku życia, która została osądzona w sądzie rodzinnym lub skazana przez sąd karny i umieszczona w areszcie stanowym. Jest głęboko zaangażowana w kontakt z młodzieżą, ich rodzinami i społecznościami, aby zająć się historycznymi, instytucjonalnymi i indywidualnymi skutkami uwięzienia.

Pani Reid dołączyła do OCFS w 2018 r. jako zastępca komisarza/dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, biura ds. młodzieży zajmującej się wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich.

Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje pełnienie funkcji doradcy większościowego w Zgromadzeniu Stanu Nowy Jork, starszego doradcy Komisji Etyki Legislacyjnej Stanu Nowy Jork oraz pełnomocnika sądu apelacyjnego w Sądzie Najwyższym stanu Nowy Jork, Trzeci Wydział Sądowy. W 2007 r. ukończyła studia licencjackie z literatury porównawczej na Uniwersytecie Fordham, a w 2012 r. uzyskała dyplom prawniczy na New York Law School.

W wolnym czasie Felicia jest zapaloną mikrorolniczką, ogrodniczką i dorywczo piekarzem, a także miłośniczką historii filmu i podcastów. Uwielbia też dobrą imprezę taneczną. Na tę imprezę zawsze zapraszany jest pies o imieniu Artie, zrzędliwy kot o imieniu Squee i jej mąż.

Brendan Schäfer
Dyrektor Audytu i Kontroli Jakości

Brendan Schaefer został powołany na stanowisko dyrektora Biura Audytu i Kontroli Jakości w 2016 roku i nadzoruje audyty wewnętrzne funkcji agencyjnych, a także audyty zewnętrzne wykonawców i lokalnych działów usług społecznych.

Pan Schaefer rozpoczął swoją karierę jako prawnik wykonujący usługi atestacyjne i doradztwa biznesowego dla biura PricewaterhouseCoopers w Albany. Następnie spędził prawie 11 lat pracując w Biurze Audytora Uniwersyteckiego na State University of New York System Administration, przeprowadzając audyty i prowadząc dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych. Po pracy w SUNY pracował w zespole ds. bezpieczeństwa w GreyCastle Security.

Pan Schaefer uzyskał tytuł licencjata w Union College w 1998 roku oraz tytuł magistra administracji biznesowej w zakresie rachunkowości w 2002 roku. Jest certyfikowanym księgowym, certyfikowanym audytorem systemów informatycznych oraz certyfikowanym kierownikiem ds. bezpieczeństwa informacji.

Solomon Syed
Zastępca komisarza ds. informacji publicznej

Solomon Syed został mianowany zastępcą komisarza ds. informacji publicznej w New York State Office of Children and Family Services w październiku 2022 roku. Pan Syed prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat programów, inicjatyw i zasobów agencji dla dzieci, rodzin i społeczności w całym Nowym Jorku.

Pan Syed doradza kierownictwu OCFS, biurom i oddziałom we wszystkich sprawach związanych z udostępnianiem informacji społeczeństwu i angażowaniem się w relacje z prasą. Pan Syed nadzoruje również rozwój i realizację komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, mediów społecznościowych i treści cyfrowych, projektów graficznych, inicjatyw marketingowych, wydarzeń specjalnych i wielu innych strategii.

Przed dołączeniem do OCFS, pan Syed spędził kilkanaście lat jako reporter wiadomości telewizyjnych, gospodarz i prezenter, zdobywając nagrodę Associated Press za swoje dziennikarstwo i otrzymując dwie nominacje do nagrody Emmy. Pan Syed pełnił również funkcję asystenta wiceprezesa ds. komunikacji, marketingu i relacji z rządem w SUNY Empire State College. Zarządzał komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną na różnych platformach, działaniami na rzecz studentów, jak również kampaniami dotyczącymi marki, świadomości i zapisów.

Pan Syed jest absolwentem Boston University, gdzie uzyskał zarówno tytuł licencjata, jak i magistra, a także uzyskał tytuł Juris Doctor w Quinnipiac University School of Law.

Vanessa Zagrożenie
Dyrektor wykonawczy, Rada ds. Dzieci i Rodzin

Przejdź do biografii Vanessy Threatte.

Nora Yates
Zastępca Komisarza, Wydział Usług Opieki nad Dziećmi

Nora Yates jest zastępcą komisarza w wydziale usług opieki nad dziećmi i jest odpowiedzialna za nadzorowanie wszystkich aspektów nowojorskiego systemu wczesnej opieki i edukacji wspieranego przez Fundusz Rozwoju Opieki nad Dziećmi (CCDF), który obecnie obejmuje ponad 2 miliardy dolarów z funduszy federalnych. Oddział nadzoruje również wszystkie federalne wymagania szkoleniowe dla dostawców usług wczesnego dzieciństwa wspieranych przez CCDF, zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, stanowych licencji i przepisów oraz program pomocy w opiece nad dziećmi, aby wspierać rodziny mające dostęp do opieki, a także regularnie współpracuje z wieloma różnymi interesariuszami w kluczowych kwestiach. priorytety związane z dziećmi i rodzinami.

Wcześniej pani Yates pełniła funkcję dyrektora Centrum Zdrowia Społecznego w Departamencie Zdrowia Stanu Nowy Jork, gdzie nadzorowała ponad 2 miliardy dolarów stanowych i lokalnych funduszy, które wspierały kluczowe programy zdrowia publicznego, w tym zapobieganie chorobom przewlekłym, kontrolę chorób zakaźnych , zdrowie rodziny i odżywianie.

Podczas reakcji na pandemię COVID-19 kierowała tworzeniem i działaniem stanowej inicjatywy śledzenia kontaktów, największego programu śledzenia kontaktów w kraju, a także kierowała witrynami testowymi COVID-19 i inicjatywami testowymi. Przed dołączeniem do Departamentu Zdrowia pani Yates pełniła funkcję zastępcy sekretarza gubernatora ds. usług społecznych i dyrektora inicjatywy Community, Opportunity, Reinvestment (CORe), gdzie pracowała nad dostosowaniem agencji państwowych i lokalnych do wspólnych ram w celu zbadania kluczowych problemy w ubogich społecznościach. Pani Yates dołączyła do Stanu jako część inauguracyjnej klasy Empire Fellows, jednej z dziewięciu osób wybranych do pełnienia funkcji na szczeblu politycznym w agencjach wykonawczych.

Przed dołączeniem do stanu, pani Yates pełniła funkcję dyrektora wykonawczego Pride Center of the Capital Region i pracowała w Empire State Pride Agenda jako dyrektor terenowy, kierując działaniami na rzecz równości małżeństw w Nowym Jorku. Uzyskała tytuły licencjata i magistra sztuki na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Albany, tytuł magistra administracji publicznej w Sage Graduate School oraz tytuł magistra w dziedzinie studiów kobiecych i polityki publicznej na Uniwersytecie w Albany.

Rekrutacja w toku
  • Zastępca Komisarza ds. Administracji