Dyrektywy polityczne w sprawach związanych ze zdrowiem

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Dyrektywy polityczne w sprawach związanych ze zdrowiem

ADM

11-OCFS-ADM-09 Zdrowie reprodukcyjne i usługi dla młodzieży

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS) i dobrowolnych upoważnionych agencji o wymaganiach dotyczących usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.Niniejszy ADM zawiera również wskazówki i zasoby, które mają pomóc LDSS i agencjom w zdobywaniu większej wiedzy i kompetencji w zakresie świadczenia takich usług.Do niniejszego ADM dołączona jest broszura Poradnik medyczny dla młodzieży objętej opieką zastępczą.Ta broszura jest źródłem informacji dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

10-OCFS-ADM-12 Pełnomocnik ds. opieki zdrowotnej dla młodzieży przechodzącej poza opiekę

Celem tej dyrektywy administracyjnej jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS) i dobrowolnie upoważnionych agencji o nowych wymaganiach ustawy o ochronie pacjentów i przystępnej cenie (PL 111-148).Ustawa ta zapewnia młodzieży, która kończy się poza opieką zastępczą, dostęp do informacji i edukacji o znaczeniu posiadania pełnomocnika opieki zdrowotnej, a także zapewnia młodzieży możliwość uzyskania i wypełnienia pełnomocnictwa opieki zdrowotnej z odpowiednią pomocą.

10-OCFS-ADM-02 Standardy instalacji i konserwacji detektorów tlenku węgla oraz prawo Amandy

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS), dobrowolnych upoważnionych agencji i programów mieszkaniowych dla ofiar przemocy domowej o wymaganiach dotyczących instalacji i konserwacji detektorów tlenku węgla zgodnie z poprawkami ogłoszonymi przez stan Nowy Jork Departament Stanu do Jednolitego Kodeksu Przeciwpożarowego i Budowlanego Stanu Nowy Jork w celu wdrożenia prawa Amandy.

15-OCFS-ADM-17 Ustawa o ochronie pacjentów i przystępnej cenie oraz o Medicaid do 26 lat

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS), w tym St. Regis Mohawk Tribe i dobrowolnie upoważnionych agencji (VA) o zmianach dotyczących wymagań dotyczących kwalifikowalności do pomocy medycznej (Medicaid) w ramach federalna ustawa o ochronie pacjentów i przystępnej cenie (ACA) [PL 111-148] dla młodzieży i młodych dorosłych przebywających wcześniej w opiece zastępczej, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz możliwość kontynuowania świadczenia Medicaid do 21 roku życia, zgodnie z ustawą o niezależności opieki zastępczej (FCIA) z 1999 r. [PL 106-169], dla młodzieży i młodych dorosłych, którzy w momencie wypisu z opieki ukończyli 18 lat i nie otrzymywali w tym czasie Medicaid.

15-OCFS-ADM-20 Planowanie przejścia z młodzieżą w celu pomyślnego absolutorium

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) Biura ds. Usług na rzecz Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork (OCFS) jest zapewnienie lokalnym wydziałom usług socjalnych (LDSS) i dobrowolnym autoryzowanym agencjom (VA) wskazówek, jak opracować i wdrożyć plan przejściowy z całą młodzieżą w celu przygotowania ich do pomyślnej dorosłości i omówienia konkretnych wymagań planu przejściowego, które są wymagane dla młodzieży w wieku 18 lat i starszej, która opuszcza opiekę zastępczą.Niniejsza ADM informuje LDSS i VA o nowych wymogach zawartych w federalnej Ustawie o zapobieganiu handlowi ludźmi i wzmacnianiu rodzin (PL 113-183) (ustawa) dotyczących dostarczania niezbędnych dokumentów młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej przez co najmniej sześć miesięcy i która opuścić opiekę zastępczą w wieku 18 lat lub starszych.Niniejsze ADM zawiera wskazówki dotyczące wypełniania zmienionego planu przejścia (OCFS-4922), który zastępuje Część pierwszą: Omówienie planu przejścia (OCFS-4922) oraz Część drugą: Aktualizacja i podsumowanie planu przejścia (OCFS-4923).Niniejsza ADM wprowadza poprawkę do planu przejścia dla młodzieży w wieku 18-21 lat (OCFS-3917), którą należy wypełniać co sześć miesięcy w przypadku młodzieży w wieku 18-21, która zdecyduje się pozostać w pieczy zastępczej.Niniejsze ADM zastępuje i uchyla 09-OCFS-ADM-16, Wymagania planu przejścia dla młodzieży w wieku 18 lat i starszych poza opieką zastępczą.

INF

10-OCFS-INF-05 Prowadzić bezpieczne praktyki

Celem niniejszego Listu Informacyjnego jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS), dobrowolnych upoważnionych agencji i dyrektorów programów przemocy domowej w miejscach zamieszkania o wydaniu przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) nowego przepisu, który wszedł w życie w kwietniu 22, 2010.Zgodnie z zasadą wykonawcy wykonujący prace remontowe i malarskie w domach, placówkach opieki nad dziećmi i szkołach wybudowanych przed 1978 r. muszą posiadać certyfikat i przestrzegać określonych praktyk roboczych, aby zapobiec zanieczyszczeniu ołowiem.

08-OCFS-INF-02 Stosowanie leków psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w placówce; Upoważnienie do wyrażenia zgody na opiekę medyczną

Celem niniejszego Listu Informacyjnego jest dostarczenie wskazówek dotyczących bezpiecznego i właściwego stosowania leków psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży pod opieką OCFS, lokalnych komisarzy okręgowych usług społecznych lub agencji wolontariackich, które zostały umieszczone poza domem.Przedstawione wytyczne są zgodne z aktualnymi badaniami i publikacjami zawodowymi, które dotyczą leków psychiatrycznych i dzieci.W celu uzyskania dalszych informacji, w tym dokumencie znajduje się lista odniesień.

07-OCFS-INF-01 Nowy Jork kocha bezpieczne dzieci Film w języku hiszpańskim

Celem niniejszego listu informacyjnego (INF) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych i agencji wolontariackich o dostępności hiszpańskiej wersji 30-minutowego filmu New York Loves Safe Babies zatytułowanego Pomocne strategie zapewniania bezpieczeństwa niemowląt i małych dzieci ( Estrategias que Ayudan a Proteger la Seguridad de los Niños ).Ten film został opracowany przez Fundusz Powierniczy ds. Dzieci i Rodziny Biura ds. Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork (OCFS) we współpracy ze stanowym Departamentem Zdrowia i innymi zainteresowanymi stronami, aby edukować rodziców i opiekunów o sposobach zapobiegania katastrofalnym skutkom zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS), zespołu dziecka potrząsanego (SBS) i urazowych uszkodzeń mózgu.INF informuje również wydziały opieki społecznej i agencje wolontariackie o innych powiązanych materiałach edukacyjnych.

04-OCFS-INF-06 Bezpieczne spanie dla niemowląt

Celem tego wydania jest wydanie broszury i towarzyszącej broszury informacyjnej przez Biuro ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (OCFS) zawierające pomocne wskazówki dla rodziców i specjalistów, jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas snu.Broszura zatytułowana Powrót do snu/Bezpieczny sen oraz ulotka informacyjna opisują sposoby zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt (SIDS) i śmierci niemowląt podczas snu z innymi.

04-OCFS-INF-05 Palenie w domach zastępczych

Celem niniejszego Listu Informacyjnego jest zalecenie, aby lokalne okręgi opieki społecznej i agencje wolontariackie posiadające programy domów z internatem zastępczym dokonały przeglądu ich obecnej polityki i praktyk dotyczących rodziców zastępczych i dzieci zastępczych oraz palenia tytoniu, jeśli taka weryfikacja nie została podjęta w ostatnie kilka lat.Przegląd ten jest zalecany w celu wspierania dobrego stanu zdrowia wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz podjęcia niezbędnych kroków w celu uniknięcia niebezpieczeństw związanych z paleniem tytoniu lub narażeniem dziecka na bierne palenie.