Zasady dotyczące usług ochrony dzieci

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Polityka usług ochrony dzieci

2022

22-OCFS-ADM-11
Wymagania dotyczące korzystania z systemu National Electronic Interstate Compact Enterprise (NEICE) 2.0

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest określenie oczekiwań i procedur dla lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) i dobrowolnych autoryzowanych agencji (VA) w zgodności z wymogiem Biura ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (OCFS) dotyczącym elektronicznego składania wszystkich wniosków o umieszczenie dziecka poprzez Interstate Compact on the Placement of Children (ICPC), przy użyciu National Electronic Interstate Compact Enterprise (NEICE) wersja 2.0.

22-OCFS-ADM-10
Program pomocy dla opiekunów rodzinnych (KinGAP) Wymagania dotyczące systemu online

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) i dobrowolnie upoważnionych agencji (VA) o wymogu przetwarzania wszystkich spraw związanych z Programem Pomocy dla Opiekunów Pokrewieństwa (KinGAP), w tym wniosków, umów i poprawek, elektronicznie poprzez System Online KinGAP. Niniejszy ADM wprowadza ten nowy system i określa wymagania, które użytkownicy muszą spełnić, aby uzyskać dostęp.

22-OCFS-INF-03
Zmiana w procedurach przyjmowania danych w centralnym rejestrze stanu Nowy Jork dotyczących konopi indyjskich używanych przez osoby dorosłe

Celem niniejszego listu informacyjnego (INF) jest powiadomienie lokalnych wydziałów pomocy społecznej (LDSS) o ostatnich aktualizacjach procedur przyjmowania zgłoszeń stosowanych przez Centralny Rejestr Przemocy i Znęcania się nad Dziećmi w Stanie Nowy Jork (SCR), dotyczących używania konopi indyjskich, w tym zgłoszeń dotyczących rodzica rodzącego i/lub niemowlęcia, u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność konopi indyjskich.

22-OCFS-LCM-16
Aktualizacje podręcznika CPS

Celem niniejszego Memorandum dla lokalnych komisarzy (Local Commissioners Memorandum, LCM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) o aktualizacjach podręcznika New York State Child Protective Services (CPS Manual; czerwiec 2022). Aktualizacje te zastępują poprzednie wersje podręcznika i mają na celu odzwierciedlenie najnowszego prawa, przepisów i polityki.

22-OCFS-LCM-02
Aktualizacje podręcznika CPS

Celem niniejszego Memorandum dla lokalnych komisarzy (Local Commissioners Memorandum, LCM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) o aktualizacjach podręcznika New York State Child Protective Services (CPS Manual; styczeń 2022). Aktualizacje te zastępują poprzednie wersje podręcznika i mają na celu odzwierciedlenie najnowszego prawa, przepisów i polityki.

2021

21-OCFS-ADM-34
Wyznaczenie niektórych wskazanych zgłoszeń dotyczących maltretowania dzieci jako "nieistotnych i racjonalnie powiązanych" z mocy prawa

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) jest poinstruowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) o zmianach dotyczących: Ujawnienia przez Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment (SCR) istnienia pewnych wskazanych raportów w odpowiedzi na sprawdzenie bazy danych przeprowadzone zgodnie z Social Services Law (SSL) section 424-a; oraz Oznaczenia raportów wskazanych wyłącznie na maltretowanie jako "nieistotne i racjonalnie powiązane" ("nie R&R") z mocy prawa, osiem lat po dacie wskazania raportu. Zmiany te są wynikiem części R rozdziału 56 Laws of 2020, zwanej również "SCR reform legislation."

21-OCFS-ADM-33
Zmiany w zakresie odwołań administracyjnych kwestionujących zgłoszenia o nadużyciach i maltretowaniu dzieci

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poinstruowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) o zmianach w procedurach rozpatrywania przez Biuro ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (OCFS) odwołań administracyjnych kwestionujących wskazane raporty o wykorzystywaniu i maltretowaniu dzieci, przechowywane w Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment (SCR), w związku z wdrożeniem części R rozdziału 56 ustaw z 2020 r. (powszechnie określanych jako: "przepisy dotyczące reformy SCR").

21-OCFS-ADM-02
Wdrażanie przepisów federalnych i odpowiednich przepisów stanu Nowy Jork dotyczących ustawy o ochronie dzieci indiańskich (ICWA) (zastępuje 17-OCFS-ADM-08)

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) oraz dobrowolnych autoryzowanych agencji (VA) o wymaganiach zawartych w przepisach federalnych i stanowych odnoszących się do federalnej Ustawy o Ochronie Dzieci Indiańskich (ICWA). Niniejsze ADM zastępuje 17-OCFS-ADM-08, w celu włączenia OCFS-5500, ICWA Case Process Checklist, nowego narzędzia dla LDSS w celu udokumentowania procesów spraw dla dzieci znanych jako Indianie / rdzenni Amerykanie.

21-OCFS-LCM-16
Proces oczyszczania SCR pierwszego stopnia

Celem niniejszego Memorandum dla lokalnych komisarzy (Local Commissioners Memorandum, LCM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług socjalnych (LDSS) o procedurach przeprowadzania kontroli pierwszego poziomu baz danych lub prześwietleń zgodnie z sekcją 424-a Ustawy o usługach socjalnych (Social Services Law, SSL) poprzez Centralny Rejestr Wykorzystania i Maltretowania Dzieci (SCR) w stanie Nowy Jork. SCR jest jedyną jednostką uprawnioną do rozpatrywania odwołań pierwszego stopnia.

21-OCFS-LCM-13
Istotne i zasadnie związane z ustaleniami dotyczącymi zatrudnienia w trakcie przesłuchań administracyjnych prowadzonych na podstawie §424-a ustawy o usługach społecznych

Niniejsze Memorandum Lokalnych Komisarzy zawiera aktualizację dotyczącą zmian w procesie przeprowadzania przesłuchań administracyjnych dotyczących wskazanych zgłoszeń o wykorzystywaniu lub maltretowaniu dzieci, w tym informacje, które lokalny departament usług społecznych (LDSS) może chcieć przedstawić do rozważenia, gdy przesłuchanie administracyjne jest wynikiem zakwestionowania wskazanego zgłoszenia o wykorzystywaniu lub maltretowaniu dzieci, wynikającego z kontroli bazy danych przeprowadzonej przez New York Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment (SCR) w odniesieniu do dalszego lub potencjalnego zatrudnienia lub licencji danej osoby.

21-OCFS-LCM-12
Proces ustalania najlepszego interesu w OCFS dla raportów o ofiarach śmiertelnych

Celem niniejszego Memorandum Lokalnych Komisarzy (Local Commissioners Memorandum, LCM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) o zmianie w praktyce Biura ds. Dzieci i Usług Rodzinnych Stanu Nowy Jork (OCFS) odnoszącej się do publicznego publikowania raportów OCFS o ofiarach śmiertelnych, a następnie, określenia najlepszego interesu używanego przy rozważaniu, czy publikować raport o ofiarach śmiertelnych dzieci.

2020

20-OCFS-ADM-23
Stafford Act Elastyczność

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) jest powiadomienie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) i dobrowolnych upoważnionych agencji (VA) o możliwości odstąpienia od niektórych wymogów określonych w tytule IV-E w związku z pandemią COVID-19, zgodnie z zezwoleniem Roberta Ustawa T. Stafforda o pomocy w przypadku katastrof i pomocy w nagłych wypadkach (ustawa Stafforda). ADM wprowadza również proces, którego muszą przestrzegać LDSS i VA, aby zażądać takiej elastyczności.

20-OCFS-ADM-22
Osoby potrzebujące nadzoru Zmiany w reformie

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest przedstawienie zaktualizowanego zarysu i opisu zmian wprowadzonych do artykułu 7 Ustawy o Sądzie Rodzinnym (FCA) w celu wprowadzenia reformy dotyczącej osób wymagających nadzoru (PINS), obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. Informujemy, że przepisy związane z zarzutami wagarowania młodzieży, zgodnie z rozdziałem 362 Ustaw z 2018 roku, weszły w życie z dniem 7 marca 2019 roku. Zgodnie z ustawodawstwem uchwalonym w 2017 roku, wszystkie państwowe finansowanie refundacji dla umieszczenia PINS zostało wyeliminowane z dniem 1 stycznia 2020 roku. W związku z tym niniejsze wytyczne są niezbędne, aby nakreślić wpływ przepisów reformy dotyczącej osób wymagających nadzoru (Persons In Need of Supervision - PINS) z 2019 r., które ograniczają miejsca, w których można umieścić młodzież objętą programem PINS, eliminują stosowanie aresztu w przypadku młodzieży objętej programem PINS oraz ustanawiają ścisłe limity czasowe dotyczące okresów umieszczenia i składania wniosków o przedłużenie umieszczenia. Niniejsze ADM zastępuje 19-OCFS-ADM-22-Persons In Need of Supervision Reform Changes, które zostało wydane wcześniej.

  • 20-OCFS-ADM-22 Załącznik A - Instrukcje systemowe dla młodzieży, wobec której orzeczono umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej przed umieszczeniem w niej oraz po umieszczeniu w niej na mocy art. 7
20-OCFS-ADM-21
Nowe rodzaje zakupu usług (POS) dla autoryzacji płatności specjalnych

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest powiadomienie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS) o nowych rodzajach Systemu Zarządzania Opieką Socjalną (WMS) Zakupu Usług (POS), które muszą być wykorzystywane do zatwierdzania specjalnych wydatków na płatności dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w internatach zastępczych (FBH). To ADM zawiera również wskazówki dotyczące autoryzacji nowych typów POS.

20-OCFS-ADM-19
Proces zdejmowania żaluzji

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) Biura ds. Dzieci i Rodziny (OCFS) stanu Nowy Jork jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) o wymogu opracowania i wdrożenia Procesu Usuwania Niewidomych. OCFS jest głęboko zaangażowane w promowanie i potwierdzanie praktyk równości i integracji oraz w podtrzymywanie wartości naszej agencji w imieniu dzieci i rodzin stanu Nowy Jork (NYS). Celem The Blind Removal Process jest wyeliminowanie stronniczości w podejmowaniu decyzji podczas procesu usuwania dzieci z domu, zmniejszenie ogólnej liczby dzieci usuwanych z domów oraz stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu opieki.

20-OCFS-ADM-18
Kin-First Firewall Practice

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) oraz agencji wolontariackich (VA) o wymogu ustanowienia praktyki "kin-first firewall" w celu zwiększenia bezpiecznych i odpowiednich miejsc pokrewieństwa dla dzieci. Praktyka zapory krewniaczej musi odnosić się zarówno do przypadków początkowego usunięcia dziecka, jak i do dzieci przemieszczanych w trakcie pobytu w placówce. Kin-first firewalls mają sprawić, że miejsca pokrewieństwa będą domniemanym miejscem umieszczenia dzieci, rozszerzając tym samym opiekę rodzinną i pomagając LDSS i VA przygotować się do wdrożenia Family First Prevention Services Act (FFPSA).

20-OCFS-ADM-16
Prewencyjna dotacja mieszkaniowa na rzecz opieki nad dzieckiem

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS) o upoważnieniu do świadczenia usług mieszkaniowych w formie dopłat do czynszu jako usługi zapobiegawczej uprawnionym beneficjentom, niezależnie od tego, czy mieszkają oni z niespokrewnionymi współlokatorami . Rozdział 624 Ustaw z 2019 r. zmienił sekcję 409-a ustawy o usługach socjalnych (SSL), aby zapewnić, że sekcja 409-a, która dotyczy uprawnień do świadczeń profilaktycznych, nie ogranicza możliwości osób korzystających z takich dopłat do czynszu do mieszkania ze współlokatorami . Rozdział 624 wszedł w życie 12 grudnia 2019 r.

20-OCFS-ADM-08
Zatwierdzenie awaryjnych domów zastępczych z internatem i rozszerzone uprawnienia do odstąpienia od umowy

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest udostępnienie standardowych formularzy, które muszą być wykorzystane do wypełnienia przyspieszonych badań domowych w celu zatwierdzenia awaryjnych rodzin zastępczych z internatem (FBH). Przypomina również lokalnym departamentom usług społecznych (LDSS) i dobrowolnym autoryzowanym agencjom (VAs) o przepisach New York State Office of Children and Family Services (OCFS), które pozwalają LDSS/VAs zatwierdzić rodzinę jako awaryjne FBH w celu zapewnienia opieki dla konkretnego dziecka (dzieci), które wymaga natychmiastowego umieszczenia w FBH. Wreszcie, ten ADM informuje LDSS i VA o zmianach w przepisach OCFS, które rozszerzają definicję "krewnego" dla celów zatwierdzenia FBH i rozszerza regulacyjne nie-bezpieczne, nie-ustawowe uprawnienia do zwolnienia, aby objąć osoby, które spełniają wymagania, aby stać się zatwierdzonym FBH.

20-OCFS-LCM-13
Nowojorski Centralny Rejestr Statystyczny (SCR) Zmiana w procedurach przyjmowania danych dotyczących wcześniej zgłoszonych i zbadanych przypadków śmiertelnych dzieci

Celem tego Memorandum Lokalnych Komisarzy (Local Commissioners Memorandum, LCM) jest powiadomienie lokalnych departamentów usług socjalnych (LDSS) o zmianach proceduralnych związanych ze zgłoszeniami do Centralnego Rejestru Nadużyć i Maltretowania Dzieci (New York Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment, SCR) dotyczącymi śmierci dziecka, które zostały wcześniej zgłoszone do SCR i zbadane przez służby ochrony dziecka (Child Protection Services, CPS) w LDSS.

20-OCFS-LCM-06
Aktualizacje instrukcji dotyczących usług ochrony dzieci

Celem niniejszego Memorandum dla lokalnych komisarzy (Local Commissioners Memorandum, LCM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) o aktualizacjach podręcznika New York State Child Protective Services Manual (CPS Manual; marzec 2020). Aktualizacje te zastępują poprzednie wersje podręcznika i mają na celu odzwierciedlenie najnowszego prawa, przepisów i polityki.

2019

19-OCFS-ADM-07
Modelowe standardy licencjonowania FFPSA i zaktualizowane formularze certyfikacji lub zatwierdzania domów zastępczych/adopcyjnych

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych departamentów usług społecznych (LDSS) i dobrowolnych upoważnionych agencji (VA) o wydaniu standardów licencjonowania modelu Federal Family First Prevention Services Act (FFPSA) i dostosowaniu do stanu Nowy Jork Stanowy proces certyfikacji lub zatwierdzania domów zastępczych zgodnie z wzorcowymi standardami.Niniejszy dokument ADM publikuje również zaktualizowane formularze, które muszą być używane przez LDSS i VA podczas certyfikacji lub zatwierdzania domów zastępczych lub zastępczych/adopcyjnych.

19-OCFS-ADM-04
Rozszerzenie kontroli przeszłości dla personelu opieki w Zgromadzeniu

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest powiadomienie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS) i dobrowolnych upoważnionych agencji (VA) o zmianach w prawie federalnym i stanie Nowy Jork odnoszących się do przepustek dla wszystkich osób pracujących w zbiorowej opiece zastępczej programy licencjonowane lub certyfikowane przez Biuro ds. Usług na rzecz Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork (OCFS).Takie kontrole przeszłości obejmują: a) kontrole przeszłości kryminalnej (CBC) za pośrednictwem Centrum Sprawiedliwości ds. Ochrony Osób ze Specjalnymi Potrzebami (Centrum Sprawiedliwości); b) Stan Nowy Jork (NYS) OCFS Ogólnostanowy Centralny Rejestr Krzywdzenia i Maltretowania Dzieci (SCR); oraz c) sprawdzanie rejestru krzywdzenia dziecka w każdym państwie, w którym dana osoba mieszkała w ciągu ostatnich pięciu lat.

19-OCFS-LCM-31
Aktualizacje instrukcji dotyczących usług ochrony dzieci

Celem niniejszego Memorandum dla lokalnych komisarzy (LCM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS) o aktualizacjach podręcznika New York State Child Protective Services Manual (CPS Manual; grudzień 2019). Aktualizacje te zastępują poprzednie wersje podręcznika i mają na celu odzwierciedlenie najnowszego prawa, przepisów i polityki.

19-OCFS-LCM-24
Mandated Reporter Summary of Findings Letters to be sent via Email Through CONNECTIONS

Celem niniejszego Memorandum dla Lokalnych Komisarzy (Local Commissioners Memorandum, LCM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS) o zmianie procedury Urzędu ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (Office of Children and Family Services, OCFS) w zakresie dostarczania listów podsumowujących (Summary of Findings) osobom zgłaszającym się z mandatem. Od 23 sierpnia 2019 r. pracownicy New York Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment (SCR) będą prosić wszystkich mandated reporterów o podanie służbowego adresu e-mail, który zostanie wprowadzony do bazy CONNECTIONS. Po zatwierdzeniu i zamknięciu dochodzenia na ten adres e-mail zostanie wysłana wygenerowana przez system wiadomość z załącznikiem w postaci pisma zawierającego podsumowanie ustaleń dla tego konkretnego dochodzenia.

19-OCFS-LCM-08
Federalne przydziały na niezależne życie na rok fiskalny 2019

Celem Programu Niezależności Opieki Zastępczej im. Johna H. Chafee (CFCIP) jest zaoferowanie pomocy obecnej i byłej młodzieży z rodzin zastępczych w osiągnięciu samowystarczalności. Ten LCM informuje lokalne departamenty opieki społecznej o przydziałach CFCIP z funduszy federalnego roku podatkowego 2019.

19-OCFS-LCM-07
Zaktualizowane wymagania dotyczące uruchomienia, ponownego uruchomienia lub modyfikacji programu odpowiedzi na ocenę rodzinną

Celem niniejszego Memorandum Lokalnych Komisarzy (LCM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS) o procesie składania wniosków o ustanowienie lub zmianę systemu zróżnicowanego reagowania.Ten LCM jest odpowiedni dla każdego LDSS, który chce wdrożyć, ponownie uruchomić lub zmodyfikować podejście do oceny rodziny (FAR) dla niektórych rodzin zgłoszonych do Centralnego Rejestru Maltretowania i Wykorzystywania Dzieci w stanie Nowy Jork.

  • OCFS-4362 Wniosek o ponowne uruchomienie programu Family Assessment Response (FAR) dla służb ochrony dziecka (CPS)
  • OCFS-4363 Formularz wniosku o zmianę oceny rodziny (FAR)
  • OCFS-4364 Wytyczne dotyczące realizacji oceny rodziny (FAR)
  • OCFS-4365 Wniosek o zapewnienie systemu zróżnicowanych reakcji służb ochrony dziecka (CPS) poprzez dodanie odpowiedzi na ocenę rodziny (FAR)
19-OCFS-LCM-06
Aktualizacje instrukcji dotyczących usług ochrony dzieci

Celem niniejszego memorandum lokalnego komisarza (LCM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS) o aktualizacjach Podręcznika usług ochrony dzieci w stanie Nowy Jork.Te aktualizacje zastępują wcześniejsze iteracje podręcznika.W tej aktualizacji uwzględniono zmiany lub dodatki do sekcji, które zawierają wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, a także wymagany formularz OCFS-2196, Plan bezpiecznej opieki w dodatku do użytku przez służby ochrony dzieci (CPS).

19-OCFS-LCM-05
Lokalne wydziały opieki społecznej przesyłają drogą elektroniczną wnioski o dochodzenie sądowe zgodnie z sekcją 1034 ustawy o sądzie rodzinnym

Celem niniejszego Memorandum Lokalnych Komisarzy (LCM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS) o aktualizacji formularzy i procedur stosowanych do rejestrowania zgłoszeń o podejrzeniach znęcania się i maltretowania dzieci w Centralnym Rejestrze Maltretowania Dzieci w stanie Nowy Jork oraz Maltretowanie (SCR) w przypadku posiadania orzeczenia sądowego o wszczęciu dochodzenia zgodnie z sekcją 1034 ustawy o sądzie rodzinnym (FCA).

  • OCFS-1034 Nakazane przez sąd zgłoszenie podejrzenia o molestowanie lub maltretowanie dziecka

2018

18-OCFS-ADM-08
Żądanie dokumentacji z Centralnego Rejestru Maltretowania i Znęcania się nad Dziećmi w stanie Nowy Jork (SCR) w celu poświadczenia lub zatwierdzenia domów dziecka z internatem zastępczym

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest przekazanie upoważnionym agencjom (tj. lokalnym wydziałom usług socjalnych (LDSS) i dobrowolnie upoważnionym agencjom (VA) wskazówek dotyczących kontroli w Centralnym Rejestrze Nadużyć i Maltretowania Dzieci (SCR) w całym stanie Nowy Jork1 podczas wstępnego składania wniosku o certyfikację lub zatwierdzenie oraz ponownego otwierania domów dziecka z internatem.Kiedy upoważniona agencja zostanie powiadomiona przez SCR w odpowiedzi na wymaganą bazę danych, należy sprawdzić, czy wnioskodawca (y) lub jakakolwiek osoba w wieku 18 lat lub starsza mieszkająca w domu wnioskodawcy (ów) jest potwierdzonym tematem we wskazanym raporcie wykorzystywania lub maltretowania dzieci, upoważniona agencja musi uzyskać od tej osoby podpisany formularz upoważnienia do udostępniania informacji (OCFS-5023).Upoważniona agencja wykorzysta wypełniony formularz w celu uzyskania odpowiednich zapisów z SCR.

18-OCFS-ADM-05
Kontrole kartoteki kryminalnej osób w wieku 18 lat lub starszych mieszkających w domach z internatem zastępczym

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) jest przypomnienie lokalnym wydziałom usług socjalnych (LDSS) i dobrowolnym upoważnionym agencjom (VA) 1, że w chwili, gdy certyfikowani lub zatwierdzeni rodzice zastępczy (rodzice zastępczy) składają wniosek o odnowienie ich certyfikacji lub zatwierdzenia, należy podać i krajowe kontrole kartoteki karnej muszą zostać wypełnione przez Wydział Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych Stanu Nowy Jork (DCJS) i Federalne Biuro Śledcze (FBI) w odniesieniu do wszystkich osób w wieku 18 lat lub starszych mieszkających w domu, jeśli nie ma takiej kartoteki kryminalnej sprawdzanie zostało wcześniej zakończone.Obejmuje to każdą osobę mieszkającą już w domu zastępczym, która ukończyła 18 lat (w tym przybrane dzieci) oraz każdą osobę w wieku 18 lat lub wyższą, która wprowadziła się do domu od momentu uzyskania pierwszej lub późniejszej certyfikacji lub zatwierdzenia.

LDSS i VA muszą dodać te osoby do etapu FAD (ang. Foster and Adoptive Home Development) POŁĄCZEŃ i są zdecydowanie zachęcane do przeprowadzenia kontroli historii kryminalnej wszystkich osób w wieku 18 lat lub starszych w momencie, gdy zostaną powiadomione, że nowa osoba przebywa w domu zastępczym.

18-OCFS-ADM-04
Wymóg przekazywania zgłoszeń o podejrzeniu nadużycia lub maltretowania dziecka do lokalnych wydziałów opieki społecznej i dobrowolnych autoryzowanych agencji, którym powierzono opiekę, opiekę lub opiekę nad dzieckiem w rodzinie zastępczej

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS) i dobrowolnych upoważnionych agencji (VA) zgodnie z Rozdziałem 281 Ustawy z 2017 r., który wymaga, aby służby ochrony dzieci (CPS) LDSS upewniły się, czy dziecko wymienione w zgłoszeniu podejrzenia o maltretowanie lub maltretowanie dziecka lub jakiekolwiek inne dziecko w tym samym domu zastępczym znajduje się pod opieką, opieką lub kuratelą upoważnionej agencji.Jeżeli agencja sprawująca opiekę, pieczę lub kuratelę nie znajduje się w tym samym LDSS, w którym znajduje się dom zastępczy dla takich dzieci, raport musi zostać wysłany przez LDSS prowadzący dochodzenie do takiej uprawnionej agencji i wszelkich innych LDSS sprawujących opiekę, opiekę lub kuratelę wszystkich dzieci w domu tak szybko, jak to możliwe.Na potrzeby tego zwolnienia upoważniona agencja sprawująca opiekę, pieczę lub kuratelę oznacza LDSS sprawującą opiekę i pieczę lub pieczę i opiekę nad przybranym dzieckiem lub LDSS lub VA, które przyznały lub zatwierdziły dom zastępczy.Prowadzący LDSS musi również przekazać wyniki śledztwa (wskazane lub nieuzasadnione) LDSS wraz z opieką, opieką lub kuratelą oraz LDSS lub VA, które zatwierdziły lub zatwierdziły dom zastępczy.

18-OCFS-INF-05
Ogólnokrajowy Centralny Rejestr (SCR) Zmiana w jurysdykcyjnych procedurach przydzielania dodatkowych informacji (Add Info) Raporty

Celem niniejszego Listu Informacyjnego (INF) jest powiadomienie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS) o zmianach w procedurach przydziału jurysdykcji Centralnego Rejestru Nadużyć i Maltretowania Dzieci (SCR) w stanie Nowy Jork związanych z dodatkowymi informacjami (Dodaj informacje) raporty.

18-OCFS-LCM-19
Dotacja państwowa CAPTA/CARA na rok 2018

Celem niniejszego memorandum lokalnego komisarza (LCM) jest poinformowanie lokalnych dystryktów (dystryktów) usług społecznych o dostępności federalnej ustawy o zapobieganiu i leczeniu nadużyć wobec dzieci (CAPTA) ustawy o kompleksowym uzależnieniu i odzyskiwaniu z 2016 r. (CARA) w stanowym roku podatkowym (SPY) 2018-19.

18-OCFS-LCM-14
Aktualizacje instrukcji dotyczących usług ochrony dzieci

Celem niniejszego memorandum lokalnego komisarza (LCM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS) o aktualizacjach Podręcznika usług ochrony dzieci w stanie Nowy Jork (Podręcznik CPS; grudzień 2017 r.).Aktualizacje te zastępują wcześniejsze iteracje podręcznika i mają na celu odzwierciedlenie najnowszych przepisów prawa, regulacji i zasad.W tej aktualizacji uwzględniono również poprawki do sekcji, w których konieczne były dodatkowe informacje wyjaśniające, a także dodano zasoby do dodatku do użytku przez usługi ochrony dzieci (CPS).

18-OCFS-LCM-05
SFY 2018-19 Fundusze na rozszerzone usługi ochrony dzieci (CPS) (zmienione)

Celem niniejszego memorandum dla lokalnych komisarzy (LCM) jest poinformowanie lokalnych okręgów usług społecznych (okręgów) o dostępności 758 000 USD ogólnych funduszy pomocy lokalnej w Państwowym Roku Obrachunkowym (SFY) uchwalony budżet na lata 2018-19 na poprawę usług ochrony dzieci (CPS) stosunek liczby personelu do klienta.Ten LCM dostarcza również informacji na temat alokacji każdego dystryktu, metodologii alokacji, sposobu wykorzystania funduszy przez dystrykty oraz wymagań dotyczących planowania i zgłaszania roszczeń.

2017

17-OCFS-ADM-16
Obowiązkowi reporterzy, kontrole przeszłości; Finansowane ze środków publicznych schroniska dla rodzin z dziećmi

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest powiadomienie Urzędu Stanu Nowy Jork ds. Usług na rzecz Dzieci i Rodziny (OCFS), programów mieszkaniowych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS) o wymogach części Q Rozdział 56 Ustaw z 2017 r. (Rozdział 56), który zmienił sekcje 412, 413, 424-a ustawy o usługach społecznych (SSL) i dodał nowy art. 460-h.

17-OCFS-ADM-15
Zwolnienie od zduplikowanych zgłoszeń incydentów do Centralnego Rejestru Osób Podatnych na Ochronę przez Upoważnionych Zgłaszających

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) jest powiadomienie osób, które są upoważnione do zgłaszania do Centralnego Rejestru Osób Szczególnie Podatnych (VPCR), prowadzonego przez Centrum Sprawiedliwości ds. Ochrony Osób o Specjalnych Potrzebach (Centrum Sprawiedliwości), nadużyć, zaniedbań i znaczące incydenty w programach obsługiwanych, licencjonowanych lub certyfikowanych przez Office of Children and Family Services (OCFS) w związku ze zmianą wymagań dotyczących upoważnionych osób zgłaszających.

17-OCFS-ADM-03
Wpis daty incydentu dla uzasadnionych zarzutów

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) jest powiadomienie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS) o wymaganiach dotyczących wprowadzania danych CONNECTIONS dotyczących obliczania wskaźników wydajności zawartych w federalnym przeglądzie usług dla dzieci i rodziny (CFSR).Jak zauważono w 15-OCFS-ADM 25 Terminowe wprowadzanie danych i wykorzystanie daty incydentu, LDSS zostały upoważnione do wprowadzenia w CONNECTIONS daty incydentu związanej z wszelkimi uzasadnionymi zarzutami znęcania się nad dzieckiem i maltretowania z udziałem dziecka umieszczonego w opiece poza domem, co obejmuje miejsca w opiece zastępczej.Od czasu wydania tej polityki analiza danych wykazała znaczenie wpisania daty incydentu dla wszystkich uzasadnionych zarzutów w każdym raporcie dotyczącym ochrony dziecka, niezależnie od tego, czy uzasadnienie to skutkuje umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.Biuro ds. Usług na rzecz Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork (OCFS) wymaga teraz od LDSS odnotowania daty incydentu dla każdego uzasadnionego zarzutu we wszystkich raportach dotyczących wszystkich dzieci.

17-OCFS-INF-03
Procesy stanu Nowy Jork związane z powiadomieniami o ofiarach handlu ludźmi

Celem niniejszego Pisma Informacyjnego (INF) jest wyjaśnienie różnic między niektórymi wymogami (szczegółowymi w 15-OCFS-ADM-16) dotyczącymi identyfikacji, dokumentowania i zgłaszania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi a procesem potwierdzania ofiar handlu ludźmi; proces zarządzany przez Wydział Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych Stanu Nowy Jork (DCJS) oraz Biuro Pomocy Tymczasowej i Inwalidztwa Stanu Nowy Jork (OTDA).

17-OCFS-LCM-15
Ogólnokrajowy Centralny Rejestr Przydział prawny wrażliwych usług ochrony dzieci Sprawozdania dotyczące spożycia

Celem niniejszego Memorandum Lokalnego Komisarza (LCM) jest ustanowienie spójnej procedury przypisywania poufnych raportów z usług ochrony dzieci (CPS) w całym stanie.Umożliwi to nowojorskiemu Centralnemu Rejestrowi Maltretowania i Maltretowania Dzieci (SCR) terminowe przekazywanie poufnych zgłoszeń do lokalnych wydziałów opieki społecznej (LDSS) i CPS, ochronę bezpieczeństwa poufnych informacji i unikanie możliwych konfliktów interesów .

17-OCFS-LCM-07
SFY 2017-18 Fundusze na rozszerzone usługi ochrony dzieci (CPS)

Celem niniejszego Memorandum Lokalnych Komisarzy (LCM) jest poinformowanie lokalnych okręgów usług społecznych (okręgów) o dostępności 758 000 USD ogólnych funduszy pomocy lokalnej w Państwowym Roku Obrachunkowym (SFY) uchwalony budżet na lata 2017-18 na poprawę usług ochrony dzieci stosunek personelu do klienta.Ten LCM dostarcza również informacji na temat alokacji każdego dystryktu, metodologii alokacji, sposobu wykorzystania funduszy przez dystrykty oraz wymagań dotyczących planowania i zgłaszania roszczeń.

17-OCFS-LCM-03
Poprawki do federalnej ustawy o zapobieganiu i leczeniu nadużyć wobec dzieci wprowadzone przez federalną ustawę o kompleksowym uzależnieniu i rekonwalescencji z 2016 r. oraz odpowiednie wymogi stanowe

Celem niniejszego memorandum lokalnego komisarza (LCM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług społecznych (LDSS) o zmianach wprowadzonych do Ustawy o zapobieganiu i leczeniu nadużyć wobec dzieci (CAPTA) przez Ustawę o kompleksowym uzależnieniu i odzyskiwaniu z 2016 r. (CARA) [Publiczne Ustawa 114-198].Zmiany dotyczą potrzeb niemowląt urodzonych i zidentyfikowanych jako dotknięte prenatalną ekspozycją na substancje i alkohol.Ten LCM służy również przypomnieniu LDSS o już istniejących procedurach, które stanowią zgodność stanu Nowy Jork z poprawkami CAPTA.

17-OCFS-LCM-02
Procedura przekazywania po godzinach dla zgłoszeń o podejrzeniu wykorzystywania i maltretowania dzieci zarejestrowanych przez centralny rejestr maltretowania i maltretowania dzieci w stanie Nowy Jork

Celem niniejszego Memorandum Lokalnych Komisarzy jest ostrzeżenie lokalnych komisarzy, że Centralny Rejestr Wykorzystywania i Maltretowania Dzieci (SCR) w całym stanie Nowy Jork nie będzie już po godzinach przekazywać ustnie raportów o podejrzeniach znęcania się nad dziećmi lub maltretowania dzieci, ale będzie wspierać jedynie transmisję elektroniczną takich raporty.

2016

16-OCFS-ADM-13
Wymagania dotyczące raportów CPS dotyczących rodziców zastępczych

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest przypomnienie lokalnym wydziałom usług socjalnych (LDSS) i dobrowolnym upoważnionym agencjom (VA) o istniejących wymaganiach regulacyjnych i politycznych dotyczących zgłoszeń podejrzeń o znęcanie się nad dzieckiem lub maltretowanie z udziałem certyfikowanych lub zatwierdzonych rodziców zastępczych.ADM odnosi się również do innych aktualnych wymogów regulacyjnych i politycznych, które pomagają w zapobieganiu nadużyciom lub maltretowaniu dzieci zastępczych w takich placówkach.Wymogi odzwierciedlone w niniejszym ADM mają na celu wspieranie koordynacji i współpracy między LDSS i VA administrującymi programami opieki zastępczej i usług ochrony dziecka (CPS) w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dobrostanu wychowanków umieszczonych w certyfikowanych lub zatwierdzonych domach zastępczych .

16-OCFS-ADM-11
Zmieniony kodeks postępowania do stosowania przez instytucje i instytucje świadczące usługi w ramach jurysdykcji Centrum Sprawiedliwości ds. Ochrony Osób o Specjalnych Potrzebach

Celem niniejszej dyrektywy administracyjnej (ADM) jest poinformowanie objętych nią programów i obiektów o zmianach w Kodeksie postępowania dla opiekunów wydanym przez Centrum Sprawiedliwości ds. Ochrony Osób ze Specjalnymi Potrzebami (Centrum Sprawiedliwości).

16-OCFS-ADM-07
Udostępnianie informacji o usługach ochrony dzieci organom ścigania w przypadku zaginięcia dziecka

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej jest przekazanie lokalnym okręgom usług społecznych (obwodom lokalnym) przepisów rozdziału 436 Ustawy z 2015 r. zmienionej Rozdziałem 13 Ustawy z 2016 r.W tych rozdziałach dokonano przeglądu ustawy o usługach socjalnych stanu Nowy Jork (SSL) w odniesieniu do wymiany informacji zawartych w sprawozdaniach służb ochrony dzieci z organami ścigania w sytuacji zaginięcia dziecka.

16-OCFS-INF-09
Rozszerzenie stwierdzeń poważnych lub powtarzających się nadużyć oraz ogólnokrajowego zautomatyzowanego rejestru nakazów ochrony i gwarancji

Celem niniejszego pisma informacyjnego jest wyjaśnienie wpływu zmian wprowadzonych do ustawy o sądach rodzinnych (FCA) i prawa wykonawczego przez rozdział 492 Ustaw z 2015 r., które weszły w życie 18 lutego 2016 r.Zmiany upoważniają sądy rodzinne do wydawania ustaleń dotyczących poważnego lub powtarzającego się znęcania się nad osobami niebędącymi rodzicami w postępowaniach dotyczących maltretowania i zaniedbywania dzieci wszczętych na podstawie art. 10 FCA.Wymagają również, aby niektóre nakazy ochrony wydawane w sprawach o wykorzystywanie dzieci były utrzymywane w ogólnokrajowym skomputeryzowanym systemie nakazów ochrony i nakazów aresztowania.

16-OCFS-LCM-06
SFY 2016-17 Fundusze na rozszerzone usługi ochrony dzieci (CPS)

Celem niniejszego Memorandum Lokalnych Komisarzy (LCM) jest poinformowanie lokalnych okręgów usług społecznych (okręgów) o dostępności 758 000 USD ogólnych funduszy pomocy lokalnej w Państwowym Roku Obrachunkowym (SFY) Uchwalony budżet na lata 2016-17 na poprawę usług ochrony dzieci stosunek personelu do klienta.Ten LCM dostarcza również informacji na temat alokacji każdego dystryktu, metodologii alokacji, sposobu wykorzystania funduszy przez dystrykty oraz wymagań dotyczących planowania i zgłaszania roszczeń.

16-OCFS-LCM-05
Phillips przeciwko Orange County – rozważania dotyczące dochodzeń w sprawie usług ochrony dzieci

Celem niniejszego Memorandum Lokalnych Komisarzy (LCM) jest omówienie ustnego nakazu wydanego przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku w dniu 19 sierpnia 2015 r. dotyczącego Phillips et al. v. Hrabstwo Orange i in. („Phillips”).W postanowieniu uwzględniono wniosek powodów o wydanie wyroku doraźnego i stwierdzono, że w tej sprawie hrabstwo dokonało niekonstytucyjnego zajęcia dziecka, gdy dziecko było przesłuchiwane w szkole publicznej w ramach opieki nad dziećmi („CPS”) dochodzenie.

Niniejsze LCM wyjaśnia stanowisko Biura ds. Opieki nad Dziećmi i Rodziną (OCFS), że nakaz ten dotyczy wyłącznie hrabstwa Orange i nie powinien zmieniać procedur lub protokołów innych lokalnych okręgów opieki społecznej (okręgów).

2015

15-OCFS-ADM-17
Ustawa o ochronie pacjentów i przystępnej cenie oraz o Medicaid do 26 roku życia

Celem niniejszej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poinformowanie lokalnych wydziałów usług socjalnych (LDSS), w tym St. Regis Mohawk Tribe i dobrowolnie upoważnionych agencji (VA) o zmianach dotyczących wymagań dotyczących kwalifikowalności do pomocy medycznej (Medicaid) w ramach federalna ustawa o ochronie pacjentów i przystępnej cenie (ACA) [PL 111-148] dla młodzieży i młodych dorosłych przebywających wcześniej w opiece zastępczej, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz możliwość kontynuowania świadczenia Medicaid do 21. roku życia, zgodnie z ustawą o niezależności opieki zastępczej (FCIA) z 1999 r. [PL 106-169], dla młodzieży i młodych dorosłych, którzy w momencie wypisu z opieki ukończyli 18 lat i nie otrzymywali w tym czasie Medicaid.

15-OCFS-ADM-10
Udostępnianie informacji dochodzeniowych przez służby ochrony dzieci i Urząd ds. Dzieci i Rodzin, Wydział Usług Opieki nad Dziećmi

Celem tej Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest zapewnienie wskazówek lokalnym okręgom opieki społecznej (okręgom lokalnym) i agencjom, które udzielają licencji lub rejestrują opiekunów opieki dziennej nad dziećmi w zakresie ich odpowiedzialności za dzielenie się informacjami.

15-OCFS-LCM-01
Finansowanie kolokacji/współpracy służb zdrowia behawioralnego i ochrony dzieci

Celem niniejszego Memorandum Lokalnych Komisarzy (LCM) jest poinformowanie lokalnych okręgów usług socjalnych o dostępności 1,2 miliona dolarów w federalnych funduszach Ustawy o zapobieganiu i leczeniu nadużyć wobec dzieci (CAPTA) na usługi ochrony dzieci i partnerstwa w zakresie zdrowia behawioralnego.

2013

13-OCFS-INF-05
Ustawa o ochronie osób ze specjalnymi potrzebami oraz o utworzeniu Centrum Sprawiedliwości i Centralnej Ewidencji Osób Niepełnosprawnych

Celem Listu Informacyjnego jest poinformowanie lokalnych okręgów pomocy społecznej i innych agencji o ustawie o ochronie osób ze specjalnymi potrzebami, rozdział 501 Ustawy z 2012 roku.

2012

12-OCFS-INF-07
Zmiany w ustawie o ochronie porzuconych niemowląt

Celem niniejszego Listu Informacyjnego (INF) jest poinformowanie lokalnych okręgów opieki społecznej i innych agencji o ważnych zmianach w Ustawie o ochronie porzuconych niemowląt (AIPA), które zostały wprowadzone w życie na mocy rozdziału 447 Ustawy z 2010 roku.

12-OCFS-INF-01
Udostępnianie poufnych informacji umożliwiających identyfikację klienta między usługami ochrony dzieci (CPS) a usługami ochrony dorosłych (PSA)

Celem tego wydania jest dostarczenie wskazówek lokalnym wydziałom usług socjalnych (LDSS) co do dopuszczalnych sposobów udostępniania informacji umożliwiających identyfikację klienta między jednostkami LDSS (Child Protection Services) i Protection Services for Adults (PSA).