Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 6

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 6

Regulamin nr 6
Pozwolenie na umieszczenie dziecka: ograniczenia czasowe, ponowny wniosek

Poniższe rozporządzenie, pierwotnie przyjęte w 1991 r. przez Association of Administrators of the Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci, zostało zmienione w 2001 r. i ogłoszono, że obowiązuje wraz z poprawkami od 2 lipca 2001 r.

  1. Pozwolenie na umieszczenie dziecka udzielone zgodnie z art. III (d) Interstate Compact w sprawie umieszczenia dzieci jest ważne i wystarczające do upoważnienia do umieszczenia dziecka określonego w pisemnym dokumencie ICPC-100A, na mocy którego wyraża się zgodę na umieszczenie dziecka okres sześciu (6) miesięcy, licząc od dnia, w którym przyjmujący państwowy administrator porozumienia lub jego należycie umocowany przedstawiciel podpisze ww. ICPC-100A.
  2. Jeżeli umieszczenie, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu nie zostanie dokonane w ciągu sześciu (6) miesięcy w nim przewidzianych, agencja wysyłająca może ponownie złożyć wniosek.Po ponownym złożeniu wniosku państwo przyjmujące może zażądać uaktualnienia dokumentów złożonych w poprzednim wniosku, ale nie może wymagać nowego studium domowego, chyba że prawo państwa przyjmującego stanowi, że poprzednio złożone studium domowe jest zbyt stare, aby było aktualne.
  3. Jeżeli licencja na opiekę zastępczą, licencja instytucjonalna lub inna licencja, zezwolenie lub zaświadczenie posiadane przez proponowanego odbiorcę umieszczenia w placówce jest nadal ważne i obowiązujące, lub jeżeli proponowany odbiorca umieszczania nadal posiada odpowiednią licencję, zezwolenie lub zaświadczenie, państwo przyjmujące nie wymagać uzyskania nowej licencji, zezwolenia lub certyfikatu w celu zakwalifikowania proponowanego adresata placówki do przyjęcia dziecka na placówkę.
  4. Po ponownym złożeniu wniosku przez agencję wysyłającą państwo przyjmujące ustala, czy potrzeby lub stan dziecka zmieniły się od czasu, gdy pierwotnie zezwolił na umieszczenie dziecka w placówce.Państwo przyjmujące może odmówić umieszczenia, jeśli uzna, że proponowane umieszczenie jest sprzeczne z interesem dziecka.
  5. Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają takie samo znaczenie jak w Zbiorze, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inne znaczenie.
  6. Niniejsze rozporządzenie zostało ponownie przyjęte zgodnie z art. VII Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci w wyniku działania Stowarzyszenia Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci na dorocznym spotkaniu w kwietniu 1999 r.; została zmieniona zgodnie z art. VII Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci w wyniku działania Stowarzyszenia Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci na dorocznym spotkaniu w dniach 29 kwietnia do 2 maja 2001 r., została zatwierdzona 2 maja, 2001 i obowiązuje w zmienionej formie od 2 lipca 2001 r.

Regulamin ICPC