Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 7

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 7

Regulamin nr 7
Przyspieszona decyzja o umieszczeniu

Następujące rozporządzenie przyjęte przez Association of Administrators of the Interstate Compact w sprawie Placement of Children jako rozporządzenie nr 7, Priority Placement, po raz pierwszy przyjęte w 1996 roku, otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają takie samo znaczenie, jak te przypisane im w Interstate Compact on the Placement of Children (ICPC).Słowo lub wyrażenie, które nie występuje w ICPC, ma znaczenie przypisane mu przez specjalną definicję w niniejszym przepisie lub, jeśli nie jest tak zdefiniowane, znaczenie przypisane mu w powszechnym użyciu.
 2. Niniejsze rozporządzenie będzie dalej określane jako Przepis nr 7 w sprawie decyzji o przyspieszonym umieszczeniu.
 3. Intencja przepisu nr 7: Celem tego przepisu jest przyspieszenie zatwierdzenia lub odmowy ICPC przez państwo przyjmujące umieszczenia dziecka z rodzicem, ojczymem, dziadkami, dorosłym wujem lub ciocią, dorosłym bratem lub siostrą lub dzieckiem opiekuna, oraz do:
  1. (a) Pomóż chronić bezpieczeństwo dzieci, jednocześnie minimalizując potencjalną traumę dzieci spowodowaną tymczasowym lub wielokrotnym umieszczeniem, podczas gdy poszukuje się zgody ICPC na umieszczenie u rodzica lub krewnego w ramach bardziej kompleksowego procesu badań domowych.
  2. (b) Dostarczyć sądowi wysyłającemu i/lub agencji wysyłającej przyspieszoną zgodę lub odmowę.Przyspieszona odmowa podkreśliłaby pilną potrzebę zbadania przez państwo wysyłające alternatywnych źródeł rozmieszczenia.
 4. Niniejszego przepisu nie stosuje się, jeżeli:
  1. (a) dziecko zostało już umieszczone w państwie przyjmującym z naruszeniem ICPC, chyba że wizyta została pisemnie zatwierdzona przez Administratora Compact państwa przyjmującego, a następnie wydane przez sąd państwa wysyłającego postanowienie zezwalające na wizytę z ustalonym powrotem data zgodnie z regulaminem nr 9 .
  2. b) intencją państwa wysyłającego jest licencjonowana lub zatwierdzona opieka zastępcza lub adopcja.W przypadku, gdy zamierzone umieszczenie [musi być rodzicem, ojczymem, dziadkiem, dorosłą ciocią lub wujkiem, dorosłym bratem lub siostrą lub opiekunem zgodnie z Artykułem VIII(a)] jest już licencjonowane lub zatwierdzone w państwie przyjmującym w momencie składania wniosku takie licencjonowanie lub zatwierdzenie nie wykluczałoby stosowania niniejszego rozporządzenia.
  3. (c) sąd umieszcza dziecko u rodzica, któremu dziecko nie zostało zabrane, sąd nie ma dowodów na to, że rodzic jest niezdolny do jurysdykcję nad dzieckiem natychmiast po umieszczeniu u rodzica.
 5. Kryteria wymagane przed przepisem nr 7 mogą być wymagane: Sprawy dotyczące dziecka, które podlega jurysdykcji sądu w wyniku działań podjętych przez organ ds. opieki nad dziećmi, sąd jest uprawniony do ustalenia opieki i umieszczenia dziecka lub przekazał te uprawnienia agencji opieki nad dziećmi, dziecko nie znajduje się już w domu rodzica, z którego zostało zabrane, a dziecko jest rozważane do umieszczenia w innym stanie z rodzicem, ojczymem, dziadkami, dorosłym wujem lub ciocią , pełnoletni brat lub siostra lub opiekun dziecka musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów, aby zostać uznanym za przypadek określony w rozporządzeniu nr 7:
  1. (a) niespodziewana zależność spowodowana nagłym lub niedawnym uwięzieniem, ubezwłasnowolnieniem lub śmiercią rodzica lub opiekuna.Ubezwłasnowolnienie oznacza, że rodzic lub opiekun nie jest w stanie opiekować się dzieckiem z powodu stanu zdrowia, psychicznego lub fizycznego rodzica lub opiekuna, lub
  2. (b) dziecko, o które ubiega się osoba, ma cztery lata lub mniej, w tym starsze rodzeństwo, które ma zostać umieszczone w tym samym proponowanym źródle pośrednictwa; lub
  3. (c) sąd stwierdzi, że każde dziecko z grupy rodzeństwa, o którą ubiegano się o umieszczenie, ma istotny związek z proponowanym źródłem umieszczenia.Istotny związek oznacza, że proponowane umieszczenie ma dla dziecka rolę rodzinną lub mentorską, spędził z dzieckiem więcej niż pobieżny czas i nawiązał z nim więcej niż minimalną więź; lub
  4. (d) dziecko znajduje się obecnie w nagłym umieszczeniu.
 6. Tymczasowe zatwierdzenie lub odmowa:
  1. (a) Na wniosek agencji wysyłającej i zgodę państwa przyjmującego na dokonanie tymczasowego ustalenia, państwo przyjmujące może, ale nie musi, udzielić tymczasowej zgody lub odmowy umieszczenia dziecka u rodzica lub krewnego, w tym wniosek o licencjonowane umieszczenie, jeśli państwo przyjmujące ma oddzielny proces licencjonowania dostępny dla krewnych, który obejmuje zrzeczenie się kwestii niezwiązanych z bezpieczeństwem.

   Po otrzymaniu dokumentacji, o której mowa w sekcji 7 poniżej, państwo przyjmujące przyspieszy tymczasowe ustalenie stosowności proponowanego zasobu lokacyjnego poprzez:

   1. przeprowadzenie fizycznego „przejścia” przez opiekuna społecznego państwa przyjmującego po domu przyszłego umieszczenia w celu oceny miejsca zamieszkania pod kątem ryzyka i stosowności umieszczenia dziecka,
   2. przeszukanie bazy danych usług ochrony dzieci państwa przyjmującego pod kątem wcześniejszych zgłoszeń/dochodzeń w sprawie ewentualnego umieszczenia dziecka zgodnie z wymogami państwa przyjmującego w celu umieszczenia dziecka pod jego opieką w trybie nagłym,
   3. przeprowadzenie lokalnego sprawdzenia przeszłości kryminalnej w miejscu potencjalnego umieszczenia,
   4. podejmowanie innych ustaleń zgodnie z ustaleniami zwartych administratorów państwa wysyłającego i odbierającego, oraz
   5. dostarczenie tymczasowego pisemnego raportu do państwa przyjmującego Compact Administrator co do stosowności proponowanego umieszczenia.
  2. (b) Wniosek państwa wysyłającego o wydanie orzeczenia w sprawie tymczasowego zatwierdzenia lub odmowy jest składany przez wykonanie nakazu zgodności wydanego przez sąd państwa wysyłającego, który zawiera wymagane ustalenia dotyczące wniosku z rozporządzenia nr 7 i wniosku o tymczasowe zatwierdzenie lub zaprzeczenie.
  3. (c) Ustalenie dokonane na podstawie wniosku o tymczasowe zatwierdzenie lub odmowę zostanie zakończone w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania wypełnionego pakietu wniosku przez Administratora Compact państwa otrzymującego.Tymczasowa zgoda lub odmowa zostanie przekazana na piśmie Administratorowi Zwartemu w państwie wysyłającym przez Zrzeszonego Administratora w państwie przyjmującym.Komunikat ten nie obejmuje podpisanego formularza 100A do czasu podjęcia ostatecznej decyzji zgodnie z sekcją 9 poniżej.
  4. (d) Umieszczenie tymczasowe, jeśli zostanie zatwierdzone, będzie kontynuowane do czasu ostatecznego zatwierdzenia lub odmowy umieszczenia przez państwo przyjmujące lub do czasu, gdy państwo przyjmujące zażąda powrotu dziecka do państwa wysyłającego zgodnie z paragrafem 12 niniejszego przepisu.
  5. (e) Jeżeli zostanie udzielona tymczasowa zgoda na umieszczenie dziecka u rodzica, któremu nie zabrano dziecka, sąd w państwie wysyłającym może skierować swoją agencję do zażądania zgody od Administratorów ze stanu wysyłającego i przyjmującego, aby umieścić dziecko u rodzica i zrzeka się jurysdykcji nad dzieckiem po udzieleniu ostatecznej zgody.Jeżeli taka zgoda nie zostanie udzielona, agencja wysyłająca zachowuje jurysdykcję nad dzieckiem, zgodnie z innymi postanowieniami Artykułu V ICPC.
  6. (f) Tymczasowa odmowa oznacza, że państwo przyjmujące nie może zatwierdzić tymczasowego umieszczenia w oczekiwaniu na bardziej kompleksowe badanie domowe lub proces oceny z powodu problemów, które muszą zostać rozwiązane.
 7. Czynności agencji wysyłającej przed wprowadzeniem przez sąd wysyłający Regulacji nr 7 Porządek zgodności: Aby zasób o umieszczeniu mógł zostać rozpatrzony przez państwo przyjmujące przy podjęciu decyzji o umieszczeniu w trybie przyspieszonym przez ICPC, agencja wysyłająca podejmuje następujące minimalne kroki przed złożeniem wniosku o decyzja ICPC o umieszczeniu w trybie przyspieszonym:
  1. (a) Uzyskaj podpisane oświadczenie o zainteresowaniu od potencjalnego zasobu ds. stażu lub pisemne oświadczenie od przydzielonego kierownika sprawy w państwie wysyłającym, że po rozmowie z potencjalnym zasobem ds. stażu potencjalny zasób ds. stażu potwierdza słuszność decyzji ICPC o umieszczeniu w trybie przyspieszonym proces.Takie oświadczenie powinno zawierać następujące informacje dotyczące potencjalnego zasobu pośrednictwa pracy:
   1. jest zainteresowany/a byciem źródłem pośrednictwa dla dziecka i jest chętny do współpracy w procesie ICPC.
   2. odpowiada definicji rodzica, ojczyma, dziadka, dorosłego brata lub siostry, dorosłej ciotki lub wujka lub jego opiekuna, zgodnie z Artykułem VIII(a) ICPC.
   3. nazwę i poprawny adres źródła pośrednictwa, wszystkie dostępne numery telefonów i inne dane kontaktowe potencjalnego źródła pośrednictwa, a także datę urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego wszystkich dorosłych w domu.
   4. szczegółowe informacje na temat liczby i rodzaju pokoi w rezydencji, w której znajdują się źródła pośrednictwa, aby pomieścić rozważane dziecko oraz liczbę osób, w tym dzieci, które będą mieszkać w domu.
   5. ma środki finansowe lub uzyska dostęp do środków finansowych na wyżywienie, ubiór i opiekę nad dzieckiem.
   6. jeśli jest to wymagane ze względu na wiek i/lub potrzeby dziecka, plan opieki nad dzieckiem i sposób, w jaki będzie on opłacany.
   7. przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wszystkich osób mieszkających w domu, które zgodnie z prawem państwa przyjmującego wymagane jest sprawdzenie rejestru karnego i historii wykorzystywania dzieci, oraz że zgodnie z najlepszą wiedzą w zasobach dotyczących miejsca pobytu, nikt nie mieszka w tym kraju. dom ma przeszłość kryminalną lub historię wykorzystywania dzieci, które zabroniłyby umieszczenia.
   8. czy składany jest wniosek o zgodę na zrzeczenie się jurysdykcji w przypadku ubiegania się o umieszczenie dziecka z rodzicem, od którego dziecko nie zostało zabrane.
  2. (b) Agencja wysyłająca przedkłada sądowi państwa wysyłającego:
   1. podpisane pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt 7a powyżej, oraz
   2. oświadczenie, że w oparciu o aktualne informacje znane agencji wysyłającej, że nie są jej znane żadne fakty, które mogłyby zabronić umieszczenia dziecka w zasobach pośredniczących oraz że wypełniła i jest przygotowana do wysłania wszystkich wymaganych dokumentów do biura ICPC państwa wysyłającego , w tym ICPC-100A i ICPC Form 101.
 8. Wysyłający nakazy sądu stanowego: wysyłający sąd stanowy wprowadza nakaz zgodny z formularzem decyzji o przyspieszonym rozmieszczeniu przyjętym zgodnie z tą zmianą rozporządzenia nr 7, z zastrzeżeniem wszelkich uzupełnień lub skreśleń wymaganych przez prawo federalne lub prawo państwa wysyłającego.W postanowieniu określa się podstawę faktyczną ustalenia, że przepis nr 7 ma zastosowanie do danego dziecka, czy wniosek zawiera wniosek o tymczasowe zatwierdzenie przyszłego umieszczenia w szpitalu oraz podstawę faktyczną wniosku.Zamówienie musi również wymagać wypełnienia przez agencję wysyłającą formularza ICPC 101 dla przyspieszonego wniosku.
 9. Ramy czasowe i metody przetwarzania decyzji ICPC o umieszczeniu w trybie przyspieszonym:
  1. (a) Transmisje przyspieszone: przekazywanie jakiejkolwiek dokumentacji, prośby o informacje zgodnie z paragrafem 10 lub decyzji podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia odbywa się pocztą, faksem lub inną uznaną metodą przyspieszonej komunikacji, w tym transmisją elektroniczną, jeśli jest to dopuszczalne.Państwo odbierające powinno rozpoznać i wprowadzić w życie każdą taką przyspieszoną transmisję ICPC-100A i/lub dokumentacji pomocniczej pod warunkiem, że jest ona czytelna i wydaje się być pełną reprezentacją oryginału.Jednakże państwo przyjmujące może zażądać i będzie uprawnione do otrzymania oryginałów lub należycie poświadczonych kopii, jeżeli uzna je za niezbędne do uzyskania prawnie wystarczającej ewidencji zgodnie z jego prawem.Każdy stanowy Administrator Compact może odstąpić od wszelkich wymagań dotyczących formy przekazywania oryginalnych dokumentów, w przypadku gdy jest przekonany o autentyczności dostarczonych formularzy i dokumentów.
  2. (b) Wysyłanie nakazów sądu państwowego do wysyłającej agencji państwowej: Wysyłający sąd państwowy przesyła kopię podpisanego nakazu wykonania do wysyłającej agencji państwowej w ciągu dwóch (2) dni roboczych od rozprawy lub rozpatrzenia wniosku.Postanowienie powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu sekretarza sądu lub wyznaczonego administratora sądowego właściwego dla dziecka sądu państwa wysyłającego.
  3. (c) Agencja wysyłająca wysyła żądanie ICPC do urzędu ICPC w stanie wysyłającym: Sąd stanowy wysyłający nakazuje agencji wysyłającej przesłanie wypełnionego ICPC Administratorowi Compact w państwie wysyłającym w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania podpisanego nakazu zgodności. -100A i formularz 101, oświadczenie wymagane zgodnie z paragrafem 7 powyżej oraz dokumentacja uzupełniająca zgodnie z art. III ICPC.
  4. (d) Biuro ICPC państwa wysyłającego wysyła wniosek ICPC do biura ICPC państwa przyjmującego: W ciągu dwóch (2) dni roboczych po otrzymaniu kompletnego wniosku zgodnie z Przepisem 7, Administrator Kompaktowy państwa wysyłającego przekaże kompletny wniosek o ocenę i ewentualne tymczasowe umieszczenie do stanu odbierającego Compact Administrator.Do wniosku dołącza się kopię nakazu zgodności wydanego w państwie wysyłającym.
  5. (e) Ramy czasowe otrzymania stanowego biura ICPC na wydanie decyzji o umieszczeniu w trybie przyspieszonym: nie później niż dwadzieścia (20) dni roboczych od daty otrzymania formularzy i materiałów przez Administratora Compact w stanie przyjmującym, Administrator Compact w stanie przyjmującym dokona lub jej ustalenia zgodnie z Artykułem III(d) ICPC i prześle wypełnione 100-A do państwa wysyłającego Administratora Kompaktowego poprzez przyspieszoną transmisję.
  6. (f) Ramy czasowe dla odbierającego biura ICPC w celu wysłania pakietu żądania do odbierającej agencji lokalnej: Administrator Compact w stanie odbierającym wysyła pakiet żądania do lokalnej agencji w stanie odbierającym w celu realizacji w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania wypełnionego pakiet ze stanu wysyłania Compact Administrator.
  7. (g) Ramy czasowe, w jakich przyjmująca agencja lokalna zwraca ukończone badanie domowe do biura centralnego: Agencja lokalna w stanie przyjmującym zwróci ukończone badanie domowe do stanu przyjmującego Administrator Compact w ciągu piętnastu (15) dni roboczych (włącznie z datą otrzymania) odbioru pakietu od stanu odbierającego Compact Administrator.
  8. (h) Ramy czasowe na zwrot ukończonych studiów domowych przez Administratora ICPC Compact z państwa przyjmującego do państwa wysyłającego: Po zakończeniu procesu decyzyjnego zgodnie z ramami czasowymi określonymi w niniejszym rozporządzeniu, Administrator Compact w państwie przyjmującym dostarczy pisemny raport, w którym 100A zatwierdza lub odmawia umieszczenia , oraz przekazanie tego ustalenia do Administratora Compact w stanie wysyłającym tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż trzy (3) dni robocze po otrzymaniu pakietu od odbierającej agencji lokalnej stanowej i nie później niż dwadzieścia (20) dni roboczych od data początkowa, w której kompletna dokumentacja i formularze zostały otrzymane przez Administratora Compact w stanie odbierającym od Administratora Compact w stanie wysyłającym.
 10. Regres, jeśli stan wysłania lub odbioru uzna, że dokumentacja jest niewystarczająca:
  1. (a) W przypadku, gdy Administrator Kompaktowy państwa wysyłającego stwierdzi, że dokumentacja wniosku ICPC jest zasadniczo niewystarczająca, powinien on określić agencji wysyłającej, jakie dodatkowe informacje są potrzebne, i zażądać takich informacji od agencji wysyłającej.
  2. (b) W przypadku, gdy Administrator Compact w państwie otrzymującym stwierdzi, że dokumentacja wniosku ICPC jest zasadniczo niewystarczająca, określi on, jakie dodatkowe informacje są potrzebne, i zażąda takich informacji od Administratora Compact w państwie wysyłającym.Do czasu otrzymania żądanych informacji od państwa wysyłającego Compact Administrator, państwo otrzymujące nie jest zobowiązane do kontynuowania procesu oceny.
  3. (c) W przypadku, gdy Administrator Zbiorowy państwa otrzymującego stwierdzi, że w dokumentacji wniosku ICPC brakuje potrzebnych informacji, ale jest ona wystarczająca, powinien on określić, jakie dodatkowe informacje są potrzebne, i zażądać takich informacji od Administratora Zbiorowego w państwie wysyłającym.W przypadku odbycia tymczasowego stażu, proces oceny tymczasowego stażu będzie kontynuowany do czasu zlokalizowania i dostarczenia wymaganych informacji.
  4. (d) Niezłożenie przez Administratora Zwartego, w stanie wysyłającym lub odbierającym, wniosku o dodatkowe dokumenty lub informacje zgodnie z niniejszym paragrafem w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania przez niego wniosku ICPC i towarzyszącej mu dokumentacji, podnieść domniemanie, że agencja wysyłająca spełniła swoje wymagania wynikające z ICPC i niniejszego rozporządzenia.
 11. Nieprzestrzeganie przez przyjmujące państwowe biuro ICPC lub lokalną agencję przestrzegania Regulacji ICPC nr 7: Po otrzymaniu wniosku dotyczącego Regulacji nr 7, jeżeli przyjmujący Administrator Compact uzna, że nie będzie możliwe dotrzymanie terminów określonych w Regulacji nr. 7 wniosku, bez względu na to, czy został złożony wniosek tymczasowy, czy też nie, Administrator Zwarty państwa otrzymującego powiadomi Administratora Zwartego państwa wysyłającego tak szybko, jak to będzie możliwe i określi zamiary państwa przyjmującego w zakresie wypełnienia wniosku, w tym przewidywany czas na zakończenie lub rozpatrzenie wniosku. żądanie jako zwykły wniosek ICPC.Takie informacje są również przekazywane do agencji wysyłającej przez Administratora Kompaktowego państwa wysyłającego, aby rozważyła inne możliwe alternatywy dla niej dostępne.Jeżeli administrator Compact państwa przyjmującego i/lub lokalna agencja państwowa w państwie przyjmującym nie dokończą działań związanych z wnioskiem o przyspieszone umieszczenie zgodnie z niniejszymi przepisami w wyznaczonym terminie, uznaje się, że państwo przyjmujące nie przestrzega z niniejszym rozporządzeniem i ICPC.W przypadku stwierdzenia braku zgodności, sąd państwa wysyłającego, który wystąpił o wydanie postanowienia o tymczasowym umieszczeniu i umieszczeniu w trybie przyspieszonym, może o tym powiadomić właściwy sąd w państwie przyjmującym, przekazując temu sądowi odpisy odpowiednich dokumentów oraz postanowienia wydane w sprawie, i poprosić o pomoc.W ramach swojej jurysdykcji i uprawnień sąd wezwany może udzielić takiej pomocy, w tym przeprowadzać rozprawy, przeprowadzać dowody i wydawać odpowiednie nakazy, w celu uzyskania zgodności z niniejszym rozporządzeniem i ICPC.
 12. Usunięcie dziecka: Po zatwierdzeniu i umieszczeniu dziecka w miejscu zamieszkania, jeśli przyjmujący Administrator Compact stwierdzi, że umieszczenie dziecka nie spełnia już indywidualnych potrzeb dziecka, w tym bezpieczeństwa, trwałości, zdrowia, dobrego samopoczucia i psychicznego dziecka, rozwoju emocjonalnego i fizycznego, wówczas Administrator Porozumienia w stanie przyjmującym może zażądać, aby Administrator Porozumienia w państwie wysyłającym zorganizował natychmiastowy powrót dziecka lub alternatywne umieszczenie dziecka zgodnie z Artykułem V (a) ICPC.Żądanie usunięcia stanu odbierającego może zostać wycofane, jeśli stan wysyłający zorganizuje usługi w celu rozwiązania przyczyny żądanego usunięcia, a Administratorzy Compact stanu odbierającego i wysyłającego wspólnie zgodzą się na plan.Jeśli nie dojdzie do porozumienia, państwo wysyłające przyspieszy powrót dziecka do stanu wysyłającego w ciągu pięciu (5) dni roboczych, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie między Administratorami Compact w stanie wysyłającym i przyjmującym.
 13. Niniejsze rozporządzenie, które weszło w życie po raz pierwszy 1 października 1996 r. i zostało ponownie przyjęte zgodnie z art. VII Interstate Compact w sprawie Placement of Children w wyniku działania Stowarzyszenia Administratorów Interstate Compact w sprawie Placement of Children na dorocznym spotkaniu w kwietniu 1999 r., jest zmienione zgodnie z art. VII Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci w wyniku działania Stowarzyszenia Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci na dorocznym posiedzeniu w dniu 1 maja 2011 r.; rozporządzenie z późniejszymi zmianami zostało zatwierdzone 1 maja 2011 r. i obowiązuje od 1 października 2011 r.

Regulamin ICPC