Pełny tekst rozporządzenia ICPC nr 0,01

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 0,01

Regulamin nr 0,01
Formularze

 1. Aby promować skuteczność w przetwarzaniu umieszczania dzieci zgodnie z Interstate Compact on the Placement of Children (ICPC) oraz w celu ułatwienia komunikacji między agencjami wysyłającymi, stanami i innymi zainteresowanymi osobami, formularze ogłoszone przez administratorów porozumienia, działających wspólnie, będą używane przez wszystkich wysyłających. agencje, państwa wysyłające i przyjmujące oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu, przeprowadzaniu, przetwarzaniu i nadzorowaniu staży.
 2. Formularze ICPC powinny być jednolite pod względem formatu i treści, a każde państwo powinno udostępnić odniesienie do tego, gdzie publicznie dostępne są formularze.
 3. Obowiązujące obecnie formularze zostały opisane poniżej.Formularze te będą powielane w wystarczającej ilości przez każde z państw, aby zaspokoić jego potrzeby oraz potrzeby osób i organów zobowiązanych do ich używania.Obecnie obowiązujące formularze, o których mowa w zdaniu poprzednim powyżej, to:
  • ICPC-100A "Międzystanowe kompaktowe żądanie umieszczenia;"
  • ICPC-100B "Zwięzły raport o statusie umieszczenia dziecka w miejscu zamieszkania;"
  • ICPC-100C „Kwartalny raport statystyczny: Miejsca docelowe w stanie ICPC;”
  • ICPC-100D „Kwartalny raport statystyczny: Miejsca docelowe poza stanem ICPC;” oraz
  • ICPC-101 „Wysyłanie wniosku dotyczącego priorytetowego badania domowego stanu”.
 4. Formularz ICPC-102 „Receiving State's Priority Home Study Request” jest formularzem opcjonalnym, który jest dostępny do użytku.
 5. Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają takie samo znaczenie jak w Zbiorze, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inne znaczenie.
 6. Niniejsze rozporządzenie zostało przyjęte zgodnie z art. VII Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci w wyniku działania Stowarzyszenia Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci na dorocznym spotkaniu w dniach 29 kwietnia - 2 maja 2001 r.; rozporządzenie, z późniejszymi zmianami, zostało zatwierdzone 2 maja 2001 r. i obowiązuje od 2 lipca 2001 r.

Regulamin ICPC