Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 2

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 2

Regulamin nr 2
Sprawy związane z jurysdykcją sądu publicznego: Umieszczenie w celu adopcji publicznej lub opieki zastępczej w warunkach rodzinnych i/lub u rodziców, krewnych

Rozporządzenie nr 2, przyjęte 25 maja 1977 r. przez Stowarzyszenie Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci, zostało uchylone w kwietniu 1999 r. i otrzymuje następujące brzmienie:

Poniższa regulacja, przyjęta przez Stowarzyszenie Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci, wchodzi w życie 1 października 2011 r. i po tej dacie.

Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają takie samo znaczenie jak w Zbiorze, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inne znaczenie.Jeżeli sąd lub inny właściwy organ powoła się na Porozumienie, sąd lub inny właściwy organ jest zobowiązany do przestrzegania Artykułu V (Zatrzymanie jurysdykcji) Porozumienia.

 1. Intencja rozporządzenia nr 2: Intencją tego przepisu jest zapewnienie, na wniosek agencji wysyłającej, podjęcia przez państwo przyjmujące studium domowego i decyzji o umieszczeniu dziecka w związku z proponowanym umieszczeniem dziecka pod opieką proponowanego opiekuna, który należy do kategorii : umieszczenie w publicznej adopcji lub w opiece zastępczej i/lub u rodziców lub krewnych.
 2. Przepis nr 2 nie ma zastosowania do spraw dotyczących dzieci, które podlegają jurysdykcji sądu z powodu znęcania się, zaniedbania lub zależności w wyniku działań podjętych przez organ ds. opieki nad dziećmi: Sąd jest właściwy do określenia nadzoru, opieki i umieszczenia dziecka dziecko lub przekazał te uprawnienia agencji opieki nad dziećmi, a dziecko jest rozważane do umieszczenia w innym stanie.
  1. (a) Dzieci, które nie zostały jeszcze umieszczone w potencjalnym źródle pośrednictwa: Niniejsze rozporządzenie obejmuje rozważenie zasobu pośrednictwa w przypadku, gdy dziecko nie zostało jeszcze umieszczone w domu.Przepis ICPC nr 7 Przyspieszone badanie domowe może być stosowany zamiast Przepisu nr 2 dla tej kategorii, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące przyspieszonego badania domowego.
  2. (b) Zmiana statusu dla dzieci, które zostały już umieszczone za zgodą ICPC: Niniejsze rozporządzenie stosuje się przy składaniu wniosku o nowe badanie domowe na aktualnie zatwierdzonym źródle dotyczącym pośrednictwa pracy.Może to obejmować przejście z nielicencjonowanego krewnego do licencjonowanego domu zastępczego lub do kategorii umieszczenia w domu adopcyjnym (zob. Regulacja nr 3 sekcja 2(a) Kategorie umieszczenia).
  3. (c) Dziecko już umieszczone bez zgody ICPC, z wyjątkiem sytuacji, gdy przeniosło się wraz z opiekunem do państwa przyjmującego zgodnie z Prawidłem 1: Gdy dziecko zostało umieszczone w państwie przyjmującym przed zatwierdzeniem przez ICPC, sprawa jest uważana za naruszenie ICPC i umieszczenie dziecka w placówce odbywa się z pełną odpowiedzialnością i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dziecka przez państwo wysyłające.Państwo przyjmujące może zażądać natychmiastowego usunięcia dziecka, dopóki państwo przyjmujące nie podejmie decyzji zgodnie z ICPC.Państwo przyjmujące może kontynuować, ale nie musi kontynuować procesu decyzyjnego dotyczącego badania domowego/ICPC, o ile dziecko jest umieszczane z naruszeniem ICPC.Państwo przyjmujące może zdecydować się na otwarcie sprawy pod nadzorem ICPC, ale nie jest do tego zobowiązane, jak jest to wymagane na mocy rozporządzenia ICPC nr 1 Relokacja spraw dotyczących jednostek rodzinnych.
 3. Staże bez ochrony ICPC: Przepis nr 2 nie ma zastosowania do:
  1. (a) Umieszczenie dziecka u rodzica, od którego dziecko nie zostało zabrane: Kiedy sąd umieszcza dziecko u rodzica, któremu dziecko nie zostało zabrane, a sąd nie ma dowodów na to, że rodzic jest niezdolny do pracy, nie szuka żadnego dowodu od państwa przyjmującego, że rodzic jest zdolny lub niezdolny, a sąd zrzeka się jurysdykcji nad dzieckiem natychmiast po umieszczeniu dziecka u rodzica, państwo przyjmujące nie ma odpowiedzialności za nadzór lub monitorowanie sądu, który dokonał umieszczenia.
  2. (b) Sąd wysyłający dokonuje umieszczenia rodzica z kontrolą grzecznościową: Kiedy sąd/agencja wysyłająca ubiega się o niezależną (niezwiązaną z ICPC) kontrolę grzecznościową w celu umieszczenia rodzica, któremu nie zabrano dziecka, odpowiedzialność za referencje i jakość czek grzecznościowy należy bezpośrednio do sądu/agencji wysyłającej oraz osoby lub strony w państwie przyjmującym, które zgadzają się przeprowadzić czek grzecznościowy bez powoływania się na ochronę procesu nauki domowej ICPC.Nie zabroni to państwu wysyłającemu żądania ICPC.
 4. Definicje i kategorie rozmieszczenia: (patrz Regulamin nr 3 )
 5. Przesłanie dokumentacji stanu sprawy wymaganej wraz z wnioskiem ICPC-100A: Dokumentacja dostarczona wraz z wnioskiem o niezwłoczną obsługę powinna być aktualna i powinna obejmować:
  1. (a) W pełni wypełniony formularz ICPC-100A.
  2. (b) Formularz ICPC-100B, jeśli dziecko zostało już umieszczone bez uprzedniej zgody w państwie przyjmującym.Państwo przyjmujące nie jest zobowiązane do zapewnienia nadzoru, dopóki umieszczenie nie zostanie zatwierdzone za pomocą ICPC-100A podpisanego przez biuro ICPC państwa przyjmującego, chyba że udzielono tymczasowej zgody.
  3. (c) kopię aktualnego orzeczenia sądowego, zgodnie z którym agencja wysyłająca jest uprawniona do umieszczenia dziecka w szpitalu lub, jeżeli upoważnienie nie wynika z orzeczenia sądowego, oświadczenie o podstawie, na podstawie której agencja wysyłająca jest uprawniona do umieszczenia dziecka oraz dokumentację, że nadzór jest w toku.
  4. (d) Podpisane oświadczenie wymagane od przydzielonego kierownika prowadzącego z agencji wysyłającej:
   1. Potwierdzenie, że potencjalny zasób pośrednictwa jest zainteresowany byciem źródłem pośrednictwa dla dziecka i jest chętny do współpracy z procesem ICPC.
   2. W tym imię i nazwisko oraz poprawny adres fizyczny i pocztowy zasobu pośrednictwa pracy oraz wszystkie dostępne numery telefonów i inne informacje kontaktowe potencjalnego zasobu pośrednictwa pracy.
   3. Opisanie liczby i rodzaju sypialni w domu w zasobach pośredniczących, aby pomieścić rozważane dziecko oraz liczbę osób, w tym dzieci, które będą mieszkać w domu.
   4. Potwierdzenie potencjalnego źródła pośrednictwa oznacza, że osoba ta ma wystarczające środki finansowe lub uzyska dostęp do środków finansowych na wyżywienie, ubranie i opiekę nad dzieckiem, w tym opiekę nad dzieckiem, jeśli zajdzie taka potrzeba.
   5. Zasób pośrednictwa potwierdza, że w przypadku wszystkich osób mieszkających w domu, które zgodnie z prawem państwa przyjmującego wymagane jest sprawdzenie rejestrów karnych i historii wykorzystywania dzieci.
  5. (e) Aktualną historię przypadku dziecka, w tym historię opiekuńczą i społeczną, chronologię zaangażowania sądu, dynamikę społeczną i opis wszelkich specjalnych potrzeb dziecka.
  6. (f) Każde dziecko, które zostało wcześniej umieszczone w zasobach pośredniczących w stanie wysyłającym: Jeśli w zasobach pośredniczących umieszczono wcześniej jakiekolwiek dziecko w stanie wysyłającym, agencja wysyłająca przekaże wszystkie istotne informacje dotyczące wspomnianego umieszczenia państwu przyjmującemu, jeśli są dostępne.
  7. (g) Plan opieki (sprawy): Kopia sprawy/planu opieki/służby dla dziecka oraz wszelkie dodatki do tego planu, jeśli dziecko pozostawało pod opieką wystarczająco długo, aby wymagany był plan opieki.
  8. (h) Tytuł IV-E Weryfikacja kwalifikowalności: Wyjaśnienie aktualnego statusu kwalifikowalności dziecka do tytułu IV-E na mocy federalnej ustawy o zabezpieczeniu społecznym i dokumentacji tytułu IV-E, jeśli są dostępne.Dokumentację należy dostarczyć przed zatwierdzeniem umieszczenia.
  9. (i) Plan Finansowy/Medyczny: Szczegółowy plan proponowanej metody wsparcia dziecka i świadczenia usług medycznych.
  10. (j) Kopia karty Ubezpieczenia Społecznego dziecka lub urzędowy dokument potwierdzający prawidłowy numer Ubezpieczenia Społecznego, jeśli jest dostępny, oraz kopia aktu urodzenia dziecka, jeśli jest dostępny.
 6. Metody przesyłania dokumentów: Niektóre lub wszystkie dokumenty mogą być przekazywane pocztą ekspresową lub inną uznaną metodą przyspieszonej komunikacji, w tym faksem i/lub transmisją elektroniczną, o ile jest to akceptowalne zarówno przez państwo wysyłające, jak i odbierające.Państwo odbierające rozpozna i nada skuteczność każdej takiej przyspieszonej transmisji ICPC-100A i/lub dokumentacji pomocniczej, pod warunkiem, że jest ona czytelna i wydaje się być pełną reprezentacją oryginału.Jednakże państwo przyjmujące może zażądać i będzie uprawnione do otrzymywania oryginałów lub należycie poświadczonych kopii wszelkich dokumentów prawnych, jeżeli uzna je za niezbędne do uzyskania prawnie wystarczającej ewidencji zgodnie z jego prawem.Wszystkie takie transmisje muszą być wysyłane zgodnie z prawem stanowym i/lub przepisami dotyczącymi ochrony poufności.
 7. Raport z bezpiecznego i terminowego badania międzystanowego w domu należy wypełnić w ciągu sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych.Ten raport nie jest równoznaczny z decyzją o umieszczeniu.
  1. (a) Ramy czasowe na wypełnienie Raportu z bezpiecznego i terminowego badania w warunkach domowych: Tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż sześćdziesiąt (60) dni kalendarzowych po otrzymaniu wniosku o badanie domowe, państwo przyjmujące, bezpośrednio lub na podstawie umowy, ukończy badanie środowiska domowego w celu oceny bezpieczeństwa i przydatności dziecka umieszczanego w domu.Państwo przyjmujące zwraca państwu wysyłającemu sprawozdanie z wyników badania w domu, które określa, w jakim stopniu umieszczenie w domu odpowiadałoby potrzebom dziecka.Raport ten może, ale nie musi, zawierać decyzję zatwierdzającą lub odmawiającą zgody na umieszczenie dziecka w domu.W przypadku, gdy części badania domowego obejmujące edukację i szkolenie w zasobach stażowych pozostają niekompletne, raport będzie zawierał odniesienie do takich elementów, podając przewidywaną datę zakończenia.
  2. (b) Decyzja o umieszczeniu w państwie przyjmującym może zostać odroczona: Jeżeli państwo przyjmujące nie może wydać decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odmowy umieszczenia w czasie sporządzania raportu z bezpiecznego i terminowego badania w domu, państwo przyjmujące powinno podać przyczynę opóźnienia i przewidywane data wydania decyzji w sprawie wniosku.Przyczyną opóźnienia mogą być takie czynniki, jak stan przyjmujący wymaga, aby wszyscy krewni byli licencjonowani jako dom zastępczy, dlatego biuro ICPC nie może zatwierdzić wniosku o umieszczenie krewnego bez licencji, dopóki rodzina nie spełni wymagań licencyjnych.Jeżeli taki warunek musi być spełniony przed zatwierdzeniem, rozsądna data zgodności powinna być określona w przekazie państwa przyjmującego towarzyszącym początkowemu badaniu domowemu, jeśli to możliwe.
 8. Podjęcie decyzji przez państwo przyjmujące o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zasobu umieszczania (100A).
  1. (a) Ramy czasowe dla ostatecznej decyzji: Ostateczne zatwierdzenie lub odrzucenie prośby o umieszczenie zasobów powinno być dostarczone przez otrzymanie państwowego Administratora Compact w formie podpisanego ICPC-100A, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż sto osiemdziesiąt (180) dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o wstępne studium domowe.To sześciomiesięczne (6) okno ma na celu spełnienie wymagań licencyjnych i/lub innych państw przyjmujących, które mają zastosowanie do wniosków o przyjęcie na studia zastępcze lub adopcyjne.
  2. (b) Przyspieszone przekazanie decyzji: Jeśli jest to konieczne lub pomocne w spełnieniu wymagań czasowych, biuro ICPC państwa przyjmującego może przekazać swoje ustalenia zgodnie z Artykułem III(d) do Administratora Compact w państwie agencji wysyłającej za pomocą faksu lub innych środków transmisji faksowej lub elektronicznej transmisja, jeśli jest akceptowalna zarówno dla stanu odbioru, jak i wysyłania.Jednak nie można tego zrobić, zanim Compact Administrator w stanie odbioru nie zarejestruje ustalenia na ICPC-100A.Pisemne zawiadomienie (wypełnione ICPC-100A) zostanie wysłane pocztą, wysłane elektronicznie, jeśli jest to dopuszczalne, lub w inny sposób wysłane niezwłocznie w celu spełnienia wymagań dotyczących pisemnego zawiadomienia z art. III(d).Przyjmująca lokalna agencja badań domowych nie może wysyłać badań domowych i/lub rekomendacji bezpośrednio do wysyłającej lokalnej agencji stanowej bez zgody wysyłającego i odbierającego stanowych biur ICPC.
  3. (c) Uprawnienia państwa przyjmującego do podjęcia ostatecznej decyzji: Uprawnienia państwa przyjmującego ograniczają się do zatwierdzenia lub odmowy udzielenia zasobu pośrednictwa pracy.Państwo przyjmujące może odmówić wydania korzystnego rozstrzygnięcia zgodnie z Artykułem III(d) Porozumienia, jeżeli Administrator Porozumienia w państwie przyjmującym stwierdzi, że na podstawie badania domowego proponowany opiekun nie byłby w stanie zaspokoić indywidualnych potrzeb dziecka, w tym bezpieczeństwo dziecka, jego trwałość, zdrowie, samopoczucie oraz rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny.
  4. (d) Uprawnienia sądu wysyłającego/agencji umieszczającej: Gdy państwo przyjmujące zatwierdziło zasób zajmujący się rozmieszczaniem, sąd wysyłający/agencja rozmieszczająca ma ostateczną władzę, aby zdecydować, czy użyć zatwierdzonego zasobu dotyczącego rozmieszczania w państwie przyjmującym.Zatwierdzenie ICPC-100A państwa przyjmującego wygasa po sześciu miesiącach od daty podpisania 100A przez państwo przyjmujące.
 9. Ponowne rozpatrzenie odmowy ICPC: (na żądanie wysyłającego biura ICPC)
  1. (a) Państwo wysyłające może zażądać ponownego rozpatrzenia odmowy w ciągu 90 dni od daty podpisania 100A odmawiającego umieszczenia przez państwo przyjmujące.Prośba może być z lub bez nowego badania domowego, patrz punkty 9(a)(1) i 9(a)(2) poniżej.Po 90 dniach nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwo wysyłające poprosiło o nowe badanie domowe.
   1. Prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy bez nowego badania domowego: wysyłające biuro ICPC może zażądać, aby biuro ICPC w stanie przyjmującym ponownie rozważyło odmowę umieszczenia dziecka w miejscu zamieszkania, korzystając z zasobów dotyczących umieszczenia dziecka.Jeżeli biuro ICPC państwa przyjmującego zdecyduje się odrzucić odmowę, może to opierać się na przeglądzie dowodów przedstawionych przez biuro ICPC wysyłające oraz wszelkich innych nowych informacjach uznanych za właściwe.Zostanie podpisany nowy 100A z aprobatą bez nowego studium domowego.
   2. Prośba o ponowne zbadanie przyczyn odmowy w ramach nowego badania domowego: wysyłające biuro ICPC może wysłać nową prośbę o badanie domowe ICPC, jeśli przyczyna odmowy została poprawiona; tj. przenieś się do nowej rezydencji z odpowiednimi sypialniami.Biuro ICPC stanu przyjmującego nie jest zobowiązane do aktywowania nowego wniosku o badanie domowe, ale może zgodzić się na przeprowadzenie nowego badania domowego w celu ponownego rozważenia decyzji o odmowie, jeśli uważa, że przyczyny odmowy zostały skorygowane.Niniejsze rozporządzenie nie będzie kolidować z jakimkolwiek postępowaniem odwoławczym dostępnym w państwie przyjmującym.
  2. (b) Stanowa decyzja o cofnięciu wcześniejszej odmowy umieszczenia: Biuro ICPC państwa przyjmującego ma 60 dni od daty otrzymania formalnego wniosku o ponowne rozpatrzenie odmowy z wysyłającego biura ICPC państwa.Jeżeli administrator ICPC państwa przyjmującego zdecyduje się zmienić wcześniejszą decyzję odmawiającą umieszczenia, list przekazujący ICPC i nowy 100A zostaną podpisane, odzwierciedlając nową decyzję.
 10. Powrót dziecka do stanu nadawania/Wnioski o przywrócenie dziecka do stanu nadawania:
  1. (a) Prośba o przywrócenie dziecka do stanu wysyłającego w momencie odmowy ICPC umieszczenia: Jeśli dziecko przebywa już w stanie przyjmującym z proponowanym opiekunem w momencie podjęcia powyższej decyzji, a państwo przyjmujące Compact Administrator odmówiło umieszczenia na podstawie 8(c), wówczas Administrator Compact państwa przyjmującego może zażądać od państwa wysyłającego jak najszybszego zorganizowania powrotu dziecka lub zaproponować alternatywne umieszczenie dziecka w państwie przyjmującym zgodnie z Artykułem V(a) ICPC.Ten alternatywny zasób związany z rozmieszczeniem musi zostać zatwierdzony przez państwo przyjmujące przed rozpoczęciem rozmieszczenia.Powrót dziecka nastąpi w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty zawiadomienia o wydaleniu, o ile nie uzgodniono inaczej między wysyłającym i odbierającym państwowym biurem ICPC.
  2. (b) Prośba o powrót dziecka do stanu wysyłającego po otrzymaniu, w którym ICPC wcześniej zatwierdziła umieszczenie dziecka: Po zatwierdzeniu i umieszczeniu dziecka, jeśli Administrator Compact w stanie przyjmującym stwierdzi, że umieszczenie dziecka w miejscu zamieszkania nie spełnia już indywidualnych potrzeb dziecka, w tym bezpieczeństwa, trwałości, zdrowia, dobrego samopoczucia oraz rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego, wówczas Administrator Compact może zażądać od państwa wysyłającego jak najszybszego zorganizowania powrotu dziecka lub zaproponować alternatywne umieszczenie w ośrodku przyjmującym zgodnie z Artykułem V(a) ICPC.Ten alternatywny zasób związany z rozmieszczeniem musi zostać zatwierdzony przez państwo przyjmujące przed rozpoczęciem rozmieszczenia.Powrót dziecka nastąpi w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty zawiadomienia o wydaleniu, o ile nie uzgodniono inaczej między wysyłającym i odbierającym państwowym biurem ICPC.
  Żądanie usunięcia stanu odbierającego może zostać wycofane, jeśli państwo wysyłające zorganizuje usługi w celu rozwiązania przyczyny żądanego usunięcia, a Administratorzy Compact stanu otrzymującego i wysyłającego wspólnie zgodzą się na plan.
 11. Nadzór nad zatwierdzonym umieszczeniem powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem ICPC nr 11 .
 12. Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają takie samo znaczenie jak w Zbiorze, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inne znaczenie.
 13. Niniejsze rozporządzenie zostało przyjęte zgodnie z art. VII Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci w wyniku działania Stowarzyszenia Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci na dorocznym spotkaniu w dniach 30 kwietnia – 1 maja 2011 r.

Regulamin ICPC