Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 5

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 5

Regulamin nr 5
Centralny Urząd Kompaktowy

Regulamin nr 5 ("Central State Compact Office"), po raz pierwszy obowiązujący od 20 kwietnia 1982 r., zmieniony od kwietnia 1999 r. i kwietnia 2002 r., otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Obowiązkiem każdego państwa będącego stroną porozumienia międzystanowego w sprawie umieszczania dzieci jest ustanowienie procedury, zgodnie z którą wszystkie zgłoszenia porozumień z i do państwa będą dokonywane za pośrednictwem centralnego stanowego biura porozumienia.W przypadku tych stanów, które zdecentralizowały określone działania dotyczące skierowań Compact z centralnego biura państwowego do biura powiatowego, lokalnego lub wyznaczonej agencji, powiat, biuro lokalne lub wyznaczona agencja będą miały takie same uprawnienia i odpowiedzialność w odniesieniu do tych konkretnych działań w odniesieniu do skierowań do Compact tak, jakby to było centralne państwowe biuro Compact.Biuro Compact będzie również źródłem informacji o wymaganiach dotyczących staży w stanie dla dzieci objętych zakresem niniejszego porozumienia.
  2. Association of Administrators of the Interstate Compact on the Placement of Children uważa, że niektóre nominacje funkcjonariuszy, którzy są generalnymi koordynatorami działań w ramach Compact w stanach partyjnych, zostały dokonane przez szefów wykonawczych państw w każdym przypadku, w którym dokonuje się takiej nominacji przez urzędnika państwowego, który został upoważniony przez głowę wykonawczą państwa do dokonania takiej nominacji.Delegowane upoważnienie do mianowania opisanego powyżej w niniejszym paragrafie będzie wystarczające, jeśli jest: szczegółowo opisane w odpowiednich dokumentach stanowych, które ustanawiają lub kontrolują mianowanie lub zatrudnianie funkcjonariuszy lub pracowników stanu; odpowiedzialność urzędnika posiadającego pełnomocnictwo, które jest zwyczajowe i akceptowane w obowiązującym państwie; lub zgodne z polityką personalną lub praktykami obowiązującego państwa.Każdy generalny koordynator działań w ramach Porozumienia, który został lub został powołany zgodnie z niniejszym paragrafem, uważany jest za wyznaczony przez dyrektora wykonawczego właściwej jurysdykcji, niezależnie od tego, czy powołanie poprzedzało czy następuje po przyjęciu niniejszego paragrafu.Żadna osoba w agencji wyznaczonej w ten sposób przez właściwy organ w stanie do wydawania zaleceń za lub przeciw umieszczaniu dziecka, o czym świadczy podpisanie formularza 100A, nie może również przeprowadzać badania domowego, na podstawie którego wydano takie zalecenie.
  3. Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają takie samo znaczenie jak w Zrozumieniu, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inne znaczenie.
  4. Niniejsze rozporządzenie zostało zmienione zgodnie z art. VII Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci w wyniku działania Stowarzyszenia Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci na dorocznym spotkaniu w dniach 4-7 maja 2012 r.; taka poprawka została zatwierdzona 5 maja 2012 r. i obowiązuje od 1 lipca 2012 r.

Regulamin ICPC