Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 9

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 9

Regulamin nr 9
Definicja wizyty

Regulamin nr 9 („Definicja wizyty”), przyjęty po raz pierwszy w 1999 r., otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Wizyta nie jest stażem w rozumieniu Interstate Compact on the Placement of Children (ICPC).Wizyty i staże są rozróżniane na podstawie celu, czasu trwania i intencji osoby lub agencji odpowiedzialnej za planowanie dla dziecka miejsca pobytu dziecka.
  2. Celem wizyty jest zapewnienie dziecku krótkotrwałego doświadczenia społecznego lub kulturowego, takiego jak pobyt na obozie lub z przyjacielem lub krewnym, który nie przejął odpowiedzialności prawnej za świadczenie usług opieki nad dzieckiem.
  3. Przyjmuje się, że wizyta trwająca dwadzieścia cztery (24) godziny lub dłużej będzie wiązała się z koniecznością świadczenia przez osobę lub osoby, z którymi dziecko przebywa, pewnych usług w postaci opieki nad dzieckiem.Świadczenie tych usług samo w sobie nie zmieni charakteru pobytu jako wizyty.
  4. Jeżeli pobyt dziecka ma trwać nie dłużej niż trzydzieści (30) dni i jeżeli cel jest opisany w ust. 2, przyjmuje się, że okoliczności stanowią wizytę, a nie umieszczenie.
  5. Pobyt lub proponowany pobyt dłuższy niż trzydzieści (30) dni jest umieszczeniem lub proponowanym umieszczeniem, z wyjątkiem tego, że pobyt dłuższy może być uznany za wizytę, jeżeli rozpoczyna się i kończy w okresie wakacji dziecka ze szkoły ustalonym przez kalendarz akademicki szkoły.Wizyta nie może być przedłużana ani odnawiana w sposób, który powoduje lub spowoduje, że przekroczy ona trzydzieści (30) dni lub okres wakacji szkolnych, w zależności od przypadku.Jeżeli pobyt nie ma od początku wyraźnej daty końcowej lub jeżeli czas jego trwania nie wynika z okoliczności, to uważa się go za umieszczenie lub proponowane umieszczenie, a nie wizytę.
  6. Wniosek o badanie domowe lub nadzór złożony przez osobę lub agencję, która wysyła lub proponuje wysłać dziecko na wizytę i która jest w toku w momencie, gdy proponuje się wizytę, będzie stanowić podstawę do obalenia domniemania, że zamiar pobytu lub proponowany pobyt nie jest wizytą.
  7. Wizyta w rozumieniu niniejszego regulaminu nie podlega Porozumieniu międzystanowemu w sprawie umieszczania dzieci.
  8. Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają takie samo znaczenie jak w Zbiorze, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inne znaczenie.
  9. Regulacja ta została po raz pierwszy przyjęta jako rezolucja z dniem 26 kwietnia 1983 r.; została ogłoszona jako rozporządzenie w kwietniu 1999 r.; i została zmieniona przez Administratorów Compact, działających wspólnie i zgodnie z artykułem VII Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci, na ich dorocznym spotkaniu w kwietniu 2002, z takimi zmianami, które wchodzą w życie po 27 czerwca 2002.

Regulamin ICPC