Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 11

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 11

Regulamin nr 11
Odpowiedzialność państw za nadzorowanie dzieci

Poniższa regulacja została przyjęta przez Stowarzyszenie Administratorów Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci 18 kwietnia 2010 r. i obowiązuje od 1 października 2010 r.

 1. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszym rozporządzeniu mają takie samo znaczenie, jak te przypisane im w Interstate Compact on the Placement of Children (ICPC).Słowo lub wyrażenie niezdefiniowane w ICPC ma to samo znaczenie, jakie zostało mu nadane w powszechnym użyciu.
 2. Definicje:
  1. (a) „ Central Compact Office ” oznacza biuro, które otrzymuje skierowania ICPC na miejsce docelowe ze stanów wysyłających i wysyła skierowania ICPC na miejsce docelowe do państw przyjmujących.W stanach, które mają jedno centralne zwarte biuro, które obsługuje całe państwo, termin „centralne zwarte biuro” ma takie samo znaczenie jak „centralne zwarte biuro państwowe”, jak opisano w Przepisie 5 ICPC.W stanach, w których skierowania ICPC na miejsce docelowe są wysyłane bezpośrednio do stanów przyjmujących i odbierane bezpośrednio ze stanów wysyłających przez więcej niż jedno hrabstwo lub inny obszar regionalny w danym stanie, „centralne biuro zwarte” to biuro w każdym oddzielnym hrabstwie lub innym regionie, które wysyła i otrzymuje skierowania ICPC na miejsca docelowe.
  2. (b) „Opiekun ds. opieki nad dziećmi ” oznacza osobę wyznaczoną do prowadzenia spraw dzieci pozostających na utrzymaniu, które znajdują się pod opieką lub pod nadzorem publicznej agencji ds. opieki nad dziećmi.
  3. (c) „ Publiczna agencja zajmująca się dziećmi ” oznacza każdą rządową agencję opieki nad dziećmi lub agencję ochrony dzieci lub podmiot prywatny na podstawie umowy z taką agencją, niezależnie od tego, czy działają one w imieniu stanu, hrabstwa, gminy lub innej jednostki rządowej i która ułatwia, powoduje lub bierze udział w przemieszczeniu dziecka z jednego stanu do drugiego.
  4. (d) „ Nadzór ” oznacza monitorowanie dziecka i sytuacji życiowej dziecka przez państwo przyjmujące po umieszczeniu dziecka w państwie przyjmującym zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC lub zgodnie z relokacją dziecka do państwa przyjmującego zgodnie z Przepisem 1 ICPC.
 3. Państwo przyjmujące musi nadzorować dziecko umieszczone zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) Interstate Compact on the Placement of Children (ICPC), jeśli nadzór jest wymagany przez państwo wysyłające, oraz;
  1. (a) agencja wysyłająca jest publiczną agencją umieszczania dzieci oraz
  2. (b) agencja, która ukończyła badanie domowe w celu umieszczenia dziecka w państwie przyjmującym, jest publiczną agencją umieszczania dzieci, oraz
  3. (c) umieszczenie dziecka poza ośrodkiem leczenia stacjonarnego lub domem grupowym.
 4. Nadzór musi rozpocząć się, gdy dziecko zostanie umieszczone w państwie przyjmującym zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC, a państwo przyjmujące otrzymało formularz 100B od państwa wysyłającego, wskazujący datę umieszczenia dziecka.Nadzór może i powinien rozpocząć się przed otrzymaniem formularza 100B, jeżeli państwo przyjmujące zostało poinformowane w inny sposób, że dziecko zostało umieszczone zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC.
  1. (a) Nadzór musi być kontynuowany do:
   1. dziecko osiąga pełnoletność lub jest prawnie usamodzielnione; lub
   2. adopcja dziecka jest sfinalizowana; lub
   3. opiekę prawną nad dzieckiem powierzono opiekunowi lub rodzicowi, a państwo wysyłające ustaje jurysdykcję; lub
   4. dziecko nie przebywa już w domu zatwierdzonym do umieszczenia dziecka zgodnie z Artykułem III(d) ICPC; lub
   5. jurysdykcję nad dzieckiem ustaje państwo wysyłające; lub
   6. opieka prawna nad dzieckiem jest przyznana opiekunowi dziecka w państwie przyjmującym; lub
   7. państwo wysyłające prosi na piśmie o zaprzestanie nadzoru, a państwo przyjmujące wyraża na to zgodę.
  2. (b) Nadzór nad dzieckiem w państwie przyjmującym może być kontynuowany, niezależnie od zaistnienia jednego ze zdarzeń wymienionych powyżej w ust. 5a pkt 1–7, za obopólną zgodą urzędów centralnych państwa wysyłającego i przyjmującego.
 5. Nadzór musi obejmować bezpośrednie widzenie z dzieckiem co najmniej raz w miesiącu i rozpoczynać się nie później niż 30 dni od daty umieszczenia dziecka lub 30 dni od dnia, w którym państwo przyjmujące zostało powiadomione o umieszczenie, jeśli powiadomienie nastąpi po umieszczeniu.Większość wizyt musi odbywać się w domu dziecka.Wizyty osobiste muszą być przeprowadzane przez opiekuna społecznego dziecka w państwie przyjmującym.Celem wizyt twarzą w twarz jest pomoc w zapewnieniu stałego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dziecka oraz zebranie odpowiednich informacji, które należy uwzględnić w pisemnych raportach składanych do publicznej agencji zajmującej się umieszczaniem dzieci w państwie wysyłającym.Jeżeli podczas osobistej wizyty lub w dowolnym momencie umieszczenia dziecka w placówce zostaną zidentyfikowane istotne problemy, państwo przyjmujące niezwłocznie powiadamia na piśmie centralne biuro porozumień w państwie wysyłającym.
 6. Opiekun opieki nad dziećmi wyznaczony do nadzorowania dziecka umieszczonego w państwie przyjmującym sporządza pisemny raport z nadzoru co najmniej raz na dziewięćdziesiąt (90) dni od daty otrzymania formularza 100B przez centralny urząd państwa przyjmującego powiadamiający państwo przyjmujące umieszczenia dziecka w państwie przyjmującym.Wypełnione sprawozdania przesyła się do centralnego urzędu zwartego w państwie wysyłającym z centralnego urzędu zwartego w państwie przyjmującym.Sprawozdania takie zawierają co najmniej następujące informacje:
  1. (a) Data i miejsce każdego bezpośredniego kontaktu z dzieckiem od czasu sporządzenia ostatniego raportu z nadzoru.
  2. (b) Podsumowanie aktualnej sytuacji dziecka, w tym oświadczenie dotyczące bieżącego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dziecka.
  3. (c) Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, podsumowanie jego wyników w nauce wraz z kopiami wszelkich dostępnych kart sprawozdań, ocen związanych z edukacją lub dokumentów dotyczących Indywidualnego Programu Nauczania (IEP).
  4. (d) Podsumowanie aktualnego stanu zdrowia dziecka, w tym zdrowia psychicznego, dat wszelkich wizyt związanych ze zdrowiem, które odbyły się od czasu sporządzenia ostatniego raportu z nadzoru, tożsamości wszelkich zaobserwowanych świadczeniodawców oraz kopie wszelkich dostępnych powiązane oceny, raporty lub inne stosowne zapisy.
  5. (e) Ocena aktualnego umieszczenia i opiekunów (np. stan fizyczny domu, zaangażowanie opiekuna wobec dziecka, aktualny status opiekuna i rodziny, wszelkie zmiany w składzie rodziny, zdrowie, sytuacja finansowa, praca, zaangażowanie prawne, relacje społeczne ; ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi).
  6. (f) Opis wszelkich niezaspokojonych potrzeb i wszelkie zalecenia dotyczące zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb.
  7. (g) W stosownych przypadkach, zalecenie opiekuna prowadzącego dotyczące kontynuacji umieszczenia, zwrotu opieki prawnej rodzicowi lub rodzicom, z którymi mieszka dziecko i zakończenia jurysdykcji państwa wysyłającego, zakończenia adopcji przez obecnych opiekunów dziecka lub przyznania opieki prawnej nad obecnymi opiekunami dziecka.
  1. (a) Państwo przyjmujące odpowiada na każde zgłoszenie znęcania się lub zaniedbywania dziecka umieszczonego w państwie przyjmującym zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC i odpowie w taki sam sposób, jak w przypadku zgłoszenia nadużycia lub zaniedbania jakiegokolwiek innego dziecka mieszkającego w państwie przyjmującym.
  2. (b) Jeżeli państwo przyjmujące ustali, że dziecko musi zostać usunięte ze swojego domu w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa, a agencja umieszczająca dziecko w państwie wysyłającym nie może przenieść dziecka w momencie, gdy państwo przyjmujące dokonuje takiego ustalenia, państwo przyjmujące umieszcza dziecko w bezpiecznym i odpowiednim otoczeniu w państwie przyjmującym.Państwo przyjmujące niezwłocznie powiadamia państwo wysyłające o przeniesieniu dziecka do innego domu lub innego zakładu opieki zastępczej.
  3. (c) Państwo przyjmujące powiadamia centralne biuro porozumień w państwie wysyłającym o każdym zgłoszeniu maltretowania lub zaniedbywania dziecka umieszczonego w państwie przyjmującym zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC, niezależnie od tego, czy czy nie, sprawozdanie jest uzasadnione.Powiadomienie centralnego zwartego urzędu w stanie nadania nastąpi jak najszybciej po otrzymaniu takiego zgłoszenia.
  4. (d) Publiczna agencja umieszczania dzieci w państwie wysyłającym jest odpowiedzialna za podjęcie działań w celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa dziecka umieszczonego w państwie przyjmującym zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC, w tym powrót dziecka do państwa wysyłającego tak szybko, jak to możliwe, gdy powrót jest wymagany przez państwo przyjmujące.
  5. (e) Zgodnie z art. V ICPC publiczna agencja umieszczania dzieci w państwie wysyłającym jest odpowiedzialna za podjęcie na czas działań w celu uwolnienia państwa przyjmującego od wszelkich obciążeń finansowych, jakie państwo przyjmujące poniosło w wyniku umieszczenia dziecka objęcie opieką zastępczą po zabraniu dziecka z niebezpiecznego domu, w którym dziecko zostało wcześniej umieszczone przez publiczną agencję umieszczania dzieci w państwie wysyłającym zgodnie z Artykułem III(d) ICPC.
  1. (a) Agencja umieszczania dzieci w państwie wysyłającym jest odpowiedzialna za planowanie spraw dla każdego dziecka umieszczonego w państwie przyjmującym przez agencję umieszczania dzieci w państwie wysyłającym zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC.
  2. (b) Agencja umieszczająca dzieci w państwie wysyłającym jest odpowiedzialna za stałe bezpieczeństwo i dobro każdego dziecka umieszczonego w państwie przyjmującym przez agencję umieszczającą dzieci w państwie wysyłającym zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC i jest odpowiedzialny za zaspokojenie wszelkich zidentyfikowanych potrzeb dziecka, które nie zostały zaspokojone innymi dostępnymi środkami.
  3. (c) Państwo przyjmujące jest odpowiedzialne za pomoc państwu wysyłającemu w zlokalizowaniu odpowiednich zasobów dla dziecka i/lub zasobu pośrednictwa pracy.
  4. (d) Państwo przyjmujące powiadamia na piśmie centralne biuro zwarte w państwie wysyłającym o wszelkich niezaspokojonych potrzebach dziecka umieszczonego w państwie przyjmującym zgodnie z zatwierdzonym umieszczeniem zgodnie z Artykułem III(d) ICPC.
  5. (e) Jeżeli potrzeby dziecka nadal nie są zaspokojone po otrzymaniu powiadomienia opisanego w (d) powyżej, państwo przyjmujące może zażądać od agencji umieszczającej dziecko w państwie wysyłającym powrotu dziecka do państwa wysyłającego.Przed zażądaniem powrotu dziecka do państwa wysyłającego, państwo przyjmujące bierze pod uwagę negatywny wpływ na dziecko, jaki może mieć wyprowadzenie z jego domu w państwie przyjmującym i ocenia potencjalny taki negatywny wpływ z potencjalne korzyści dla dziecka z powrotu do państwa wysyłającego.Niezależnie od wymogu rozważenia możliwości takiego negatywnego wpływu, państwo przyjmujące ma wyłączne prawo do określenia, czy wymagać powrotu dziecka do państwa wysyłającego.

Regulamin ICPC