Zasady opieki nad dziećmi

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Zasady opieki nad dziećmi

22-01 - Zasady nauczania na odległość

Niniejsza deklaracja polityki wyszczególnia rodzaje działań w zakresie nauczania na odległość, które są odpowiednie do spełnienia wymagań szkoleniowych dla personelu i wolontariuszy.

22-01 (ES) - Política de aprendizaje a distancia
Polityka nauczania na odległość

Esta declaración de politica detalla los tipos de aprendizaje a distancia apropiados para cumplir con los requisitos de capacitación para el personal y los voluntarios.

2020 grudzień – Polityka anafilaktyczna dotycząca programów dnia dziecka

Polityka w zakresie anafilaksji ma na celu określenie wytycznych i procedur, których należy przestrzegać w programach opieki dziennej nad dziećmi, zarówno w celu zapobiegania anafilaksji, jak i podczas nagłego wypadku medycznego w wyniku anafilaksji.

2020 Dec (ES) – Política de anafilaxia para programas de cuidado infantil
Polityka anafilaktyczna dla programów dnia dziecka

El propósito de esta politica de anafilaxia es establecer normas y procedimientos a seguir por los programas de cuidado infantil tanto para la prevención de anafilaxia como durante una emergencia médica que resulte de anafilaxia.

20-02 - Kiedy zdalna nauka wymaga licencji lub rejestracji na opiekę nad dziećmi?

Celem tego oświadczenia dotyczącego zasad jest zapewnienie wskazówek, czy konfiguracja zdalnego uczenia się jest zwolniona z obowiązku rejestracji lub rejestracji przez Biuro ds. Usług Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork.W rozumieniu niniejszych Zasad „uczenie zdalne” oznacza naukę lub nauczanie na odległość, wirtualną lub online w placówce opieki nad dziećmi.

20-02 (ES) - ¿Cuándo exige el aprendizaje a distancia obtener una licencia o registro de cuidado infantil?
Kiedy zdalne uczenie się wymaga licencji lub rejestracji na opiekę nad dziećmi?

El propósito de esta declaración de politica es ofrecer orientación sobre si una configuración de aprendizaje a disstancia está exenta de la licencia o del registro de cuidado infantil de la Oficina de Servicios para Niños y Familias.El uso del término de „aprendizaje a distancia” en esta politica significa tareas de la escuela o instrucción a distancia, virtual o en línea mientras se está en un entorno de cuidado infantil.

20-01 - Wyjaśnienie pojęć Poważny incydent, Poważny uraz, Poważny stan, Choroba zakaźna i Kiedy uzyskać pomoc medyczną w nagłych wypadkach

Celem niniejszego oświadczenia o polityce jest wyjaśnienie użycia terminów poważny incydent, poważny uraz, poważny stan i choroba zakaźna, a także zapewnienie wskazówek dotyczących tego, kiedy uzyskać pomoc medyczną w nagłych wypadkach dla dzieci, które wymagają takiej opieki, jaka jest wymagana w przypadku dziecka regulamin opieki dziennej.

20-01 (ES) - Clarificación de los términos „incidente grave”, „lesión grave”, „condición grave” y „enfermedad transmisible” y cuándo obtener atención médica de emergencia
Wyjaśnienie terminów Poważny incydent, poważny uraz, poważny stan, choroba zakaźna i kiedy uzyskać pomoc medyczną w nagłych wypadkach

El propósito de esta declaración de politica es aclarar el uso de los términos „incidente grave”, „lesión grave”, „condición grave” y „enfermedad transmisible”, y ofrecer orientación respecto de cuándo buscar atención médica de emergenciaes para atención como se la exige en las regulaciones del cuidado infantil.

17-07 - Coaching jako metoda szkolenia zatwierdzona przez OCFS

Niniejsza polityka określa kryteria, kiedy coaching jest akceptowany przez Biuro ds. Usług Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (OCFS) i może być wykorzystany do spełnienia wymagań dotyczących obowiązkowego szkolenia.Coaching, który spełnia wymagania określone w tej polityce wraz z odpowiednią dokumentacją, może być wykorzystany do spełnienia obowiązkowych godzin szkoleniowych i wymaganych tematów.Coaching nie może zastąpić obowiązkowych szkoleń BHP oraz wymagań dotyczących certyfikacji CPR/Pierwszej Pomocy.

17-07 (ES) – La formación como un método de capacitación aprobado por la OCFS
Coaching jako metoda szkolenia zatwierdzona przez OCFS

Esta politica establece criterios para cuando la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS por sus siglas in inglés) acepta la formación o „coaching” y puede usarse para cumplir requisitos de capacitaciónLa formación que cumple los requisitos descritos en esta politica con documentación apropiada se puede usar para cumplir las horas de capacitación obligatorias y los temas exigidos.La formación no puede reemplazar los requisitos obligatorios de capacitación en seguridad y médica ni de certificación en RCP y primeros auxilios.

17-06 - Program świadectw wczesnego dzieciństwa

Celem tej polityki jest uznanie programu Early Childhood Certificate Program za poświadczenia uznawane przez OCFS i jako takie, spełnia on wymóg prawny potrzebny do zakwalifikowania się na stanowisko(-a) nauczyciela grupy niemowląt/małych dzieci lub nauczyciela grupy przedszkolnej w żłobek (DCC).

17-06 (ES) - Programa de certificado en primera infancia
Program świadectw wczesnego dzieciństwa

El propósito de esta política es reconocer al Programa de certificado en primera infancia como una credencial reconocida por la Oficina de Servicios para Niños y Familias y, como tal, cumple los requisitos regulatorios necesarios para que de mas para los puustos bebés o de niños pequeños, o de maestro de grupo preescolar en un centro de cuidado infantil.

17-05 - Ocena kwalifikacji dyrektorów ośrodków opieki dziennej, dyrektorów programów opieki nad dziećmi w wieku szkolnym i dostawców w domach opieki dziennej i małych ośrodkach opieki dziennej

Celem niniejszego oświadczenia o polityce jest wyjaśnienie, w jaki sposób oceniać kwalifikacje kandydata do zajmowania stanowisk dyrektora przedszkola (DCC), dyrektora programu opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (SACC) lub świadczeniodawcy rodzinnego lub grupowego rodzinnego programu opieki dziennej, lub małe centrum opieki dziennej.Przepisy są jasne w odniesieniu do ogólnych kwalifikacji potrzebnych do pełnienia funkcji na tych stanowiskach, ale potrzebne są dalsze wyjaśnienia, ponieważ dotyczą one oceniania stopni naukowych oraz kursów zaliczeniowych i bezzaliczeniowych związanych z kierunkiem studiów wczesnoszkolnych.

17-05 (ES) – Evaluación de aptitudes para directores de centros de cuidado diurno, directores de programas de cuidado de niños en edad escolar y proofedores de cuidado diurno basado en el hogar y centros de cuidado diurno pequeños
Ocena kwalifikacji dyrektorów ośrodków opieki dziennej, dyrektorów programów opieki nad dziećmi w wieku szkolnym i dostawców w domach opieki dziennej i małych ośrodkach opieki dziennej

El propósito de esta declaración de politica es aclarar cómo evaluar las aptitudes de un candidato para cubrir los puestos de director de un centro de cuidado diurno, director de un programa de cuidado de niños en edad escolar o divero cuidaamido un programa o de un grupo en familia o en un centro de cuidado diurno pequeño.Las regulaciones son claras con relativeo de las aptitudes generales necesarias para trabajar en esos puestos, pero se necesita más explicaciones sobre la evaluación de los títulos y los cursos con o sin créditos relacionados con el los campo de studio.

17-04 - Programy operacyjne organizacji lokalnych w budynkach szkolnych

Celem niniejszego oświadczenia o polityce jest wyjaśnienie, kiedy organizacja społeczna (CBO) prowadząca program opieki nad dziećmi zlokalizowana w szkole publicznej lub prywatnej musi uzyskać licencję na mocy przepisów dotyczących opieki społecznej stanu Nowy Jork i przepisów dotyczących dziennej opieki nad dziećmi w stanie Nowy Jork lub zarejestrowany w Biurze ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork jako program opieki dziennej nad dziećmi.

17-04 (ES) – Organizaciones comunitarias que operan programas en edificios escolares
Programy operacyjne organizacji lokalnych w budynkach szkolnych

El propósito de esta declaración de politica es aclarar cuándo la Ley de Servicios Sociales del estado de Nueva York y las regulaciones de cuidado infantil del estado de Nueva York le exigen a una organización comunitaria que opera un programa de cuidado unprivi- tus situes pública tener una licencia o estar registrada en la Oficina de Servicios para Niños y Familias como un programa de cuidado infantil diurno.

17-03 — Status nieaktywny dla licencjonowanych i zarejestrowanych programów opieki dziennej nad dziećmi

Nieaktywny to status licencjonowania/rejestracji ustanowiony przez Biuro ds. Usług Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (OCFS) w odniesieniu do programów, które zażądały i zostały zatwierdzone, aby tymczasowo nie prowadzić ich programu opieki nad dziećmi.

17-03 (ES) – Estado inactivo para programas de cuidado infantil con licencia y registrados
Status nieaktywny dla licencjonowanych i zarejestrowanych programów opieki dziennej nad dziećmi

»Inactivo« es un estado de licencia o de registro que establece la Oficina de Servicios para Niños y Familias para referirse a programas que han solicitado, ya los que se les ha aprobado, no operar temporalmente su programa de cuidado infantil diurno.

17-02 - Zatwierdzenie piwnic jako miejsca podstawowej opieki nad dziećmi

Celem tego oświadczenia o polityce jest wyjaśnienie warunków, w których piwnice mogą być wykorzystywane jako główna lokalizacja programu dla grupowej opieki dziennej nad rodziną i rodzinnej opieki dziennej.

17-02 (ES) - Aprobación de sótanos como espacio principal de cuidado infantil
Zatwierdzanie piwnic jako podstawowej przestrzeni opieki nad dziećmi

El propósito de esta declaración de politica es aclarar las condiciones bajo las que se pueden usar los sótanos como el lugar principal del programa para ofrecer cuidado infantil de grupo en familia y cuidado diurno en familia.

16-04 — Oświadczenie dotyczące zasad: Proces skierowania do opieki dziennej i usunięcie z listy poleceń

Celem tego oświadczenia o polityce jest podkreślenie, w jaki sposób informacje o skierowaniu dotyczące programów opieki nad dziećmi będą udostępniane rodzicom.Ta polityka zawiera informacje na temat okoliczności, w których program może zostać usunięty z i przywrócony na listę skierowań oraz kiedy program opieki nad dzieckiem jest w stanie zapewnić dotowaną opiekę nad dzieckiem.

16-04 (ES) – Proceso de remisión de cuidado infantil y eliminación de un programa de la lista de remisión
Oświadczenie dotyczące zasad: Proces skierowania do opieki dziennej i usunięcie z listy poleceń

El propozyto de esta declaración de politica es destacar como se compartirá con los padres la información de remisión relacionada con los programas de cuidado infantil.Esta politica ofrece información sobre las circunstancias bajo las que se puede eliminar un programa de la lista de remisión o reincorporarlo a ella y sobre cuándo el programa de cuidado infantil puede ofrecer cuidado infantil subsidiado.

16-02 - Zapisywanie dzieci w wieku przedszkolnym do programów opieki nad dziećmi w wieku szkolnym

Celem niniejszego oświadczenia o polityce jest rozwiązanie problemów związanych z programami opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (SACC), które chcą zapewnić opiekę dzieciom uczęszczającym do półdniowych lub całodniowych zajęć przedszkolnych prowadzonych przez szkołę, w tym zapewnianej opieki przed i po lekcjach, opieka w czasie ferii szkolnych oraz opieka w tych okresach roku, w których nie ma zajęć szkolnych, w tym w okresie wakacji letnich.

16-02 (ES) - Inscripción de niños de prekínder en programas de cuidado de niños en edad escolar
Zapisy dzieci w wieku przedszkolnym do programów opieki nad dziećmi w wieku szkolnym

El propósito de esta declaración de politica es tratar los problemas relacionados con los programas de cuidado de niños en edad escolar que quieren ofrecer cuidado a niños que están inscritos en clases de operakína completía de medio d que se ofrece antes y después del horario escolar, el cuidado durante los feriados escolares y el cuidado durante aquellos períodos del ano en los que no se dictan clases, incluyendo las vacaciones de verano.

16-01 — Co składa się na program opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym

Celem niniejszego oświadczenia o polityce jest wyjaśnienie, które programy muszą być zarejestrowane w Biurze ds. Usług dla Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (OCFS) jako programy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (SACC) i które programy są zwolnione z wymogu rejestracji.

16-01 (ES) - Qué constituye un programa de cuidado de niños en edad escolar
Co składa się na program opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym

El propósito de esta declaración de politica es aclarar a qué programas se les exige estar registrados con la Oficina de Servicios para Niños y Familias como programas de cuidado de niños en edad escolar y quéto programas del requi.

15-06 - Wyjaśnienie dotyczące terminu „interes biznesowy”

Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki wyjaśnia znaczenie terminu „interes biznesowy” używanego w przepisach krajowych.

15-06 (ES) - Aclaración del término „interés comercial”
Wyjaśnienie dotyczące terminu „interes biznesowy”

Esta declaración de politica aclara el significado del término „interés comercial” en las regulaciones sobre cuidado infantil basado en el hogar.

15-03 - Wiele programów w jednej jednostce mieszkalnej: wyjaśnienie wymagań

Niniejsze zaktualizowane oświadczenie dotyczące zasad będzie dotyczyć kwestii zasad dotyczących wielorodzinnych i grupowych programów opieki dziennej dla rodzin działających w jednym miejscu zamieszkania, które nadal działają zgodnie z 18 NYCRR 416.15(a)(20)(ii) i 417.15(a)(20)(ii) ).W 2003 roku pojawiły się przepisy zakazujące działania więcej niż jednego programu w jednym miejscu zamieszkania.Pomimo zakazu, podwójne programy grupowe, które zostały już licencjonowane/zarejestrowane przed 1 marca 2002 r., mogły nadal działać ze względu na klauzulę odziedziczenia, znalezioną w 18 NYCRR 416.15(a)(20)(i) i 417.15(a)(20) (i).Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki wyjaśni wymagania prawne dotyczące takich programów.

15-03 (ES) – Múltiples programas en una sola vivienda: aclaración de requisitos
Wiele programów w jednym mieszkaniu: wyjaśnienie wymagań

Esta declaración de politicaaktualizada lidia con asuntos relativos a programas múltiples de cuidado infantil en familia y cuidado infantil de grupo en familia en una residencia que todavía está operando bajo las secciones 416.15(a)(20)(ii) 20)(ii) del título 18 de los Códigos, reglas y regulaciones del estado de New York.En 2003, se promulgaron regulaciones que prohibieron la operación de más de un programa en una residencia jednostka.A pesar de la prohibición, se allowió a programas grouples dobles con licencia/registrados antes del 1 de marzo de 2002 operar debido a una cláusula del abuelo que se encentra en 416.15(a)(20)(i) oraz w 417.15(a) (20)(i) del título 18 de los Códigos, reglas y regulaciones del estado de Nueva York.Esta declaración de politica aclara los requisitos regulatorios para tales programas.

15-02 - Rejestracja w zakresie edukacji domowej i rodzinnej opieki dziennej lub grupowa licencja na opiekę dzienną nad rodziną

Niniejsze oświadczenie o polityce zostało wydane w celu wyjaśnienia kwestii wydawania przez Urząd ds. Opieki nad Dziećmi i Rodziną (Urząd) rejestracji rodzinnej opieki dziennej lub grupowej rodzinnej opieki dziennej osobom, które zapewniają również opiekę domową dla własnych dzieci zgodnie z wymogami Departamentu Edukacji Państwowej.

15-02 (ES) – Enseñanza en el hogar y registros de cuidado infantil o licencias para el cuidado infantil de un grupo en familia
Rejestracja w zakresie edukacji domowej i rodzinnej opieki dziennej lub grupowa licencja na opiekę dzienną nad rodziną

Esta declaración de politica se emite para aclarar la emisión de un registro para el cuidado diurno en familia o licencia para el cuidado diurno de grupo en familia otorgada por la Oficina de Servicios para Niños y Familias a personasarecen tambiégar of hijos según los requisitos del Departamento de Educación del estado.

15-01 — Problemy z nadzorem związane z programami domowymi

Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki odpowiada na często zadawane pytania dotyczące standardów nadzoru wymaganego od opiekunów dzieci w ramach programów opieki dziennej nad dziećmi w domu.Oświadczenie dotyczące polityki zaczyna się od wytycznych dotyczących nadzoru cytowanych w przepisach dotyczących rodzinnej i grupowej opieki dziennej nad rodziną, a następnie stosuje te przepisy do typowych sytuacji doświadczanych w większości programów domowych.

15-01 (ES) – Normas de supervisión relacionadas a programas basados en el hogar
Problemy z nadzorem, ponieważ odnoszą się do programów domowych

En esta declaración de politica se tratan las preguntas frecuentes relativas a las normas de supervisión exigidas a los proofedores de cuidado infantil en programas de cuidado infantil diurno en el hogar.La declaración de la politica comienza con las directrices de supervisión citadas en la normativa sobre cuidado diurno en familia y de un grupo en familia y, a continuación, aplica dicha normativa a las situaciones habituales que se en de los hogaras .

10-01 — Materiały palne i pokrycie ścian

Celem niniejszego oświadczenia o polityce jest ustanowienie jednolitego standardu dotyczącego rodzaju materiałów, które mogą być używane do celów dekoracyjnych, a także ilości miejsca na ścianach, które można pokryć materiałami palnymi w ośrodkach opieki dziennej, małych ośrodkach opieki dziennej lub Programy School Age Child Care zlokalizowane w miejscach innych niż budynki szkół publicznych.

10-01 (ES) - Materiales combustibles y cobertura de paredes
Materiały palne i pokrycie ścian

El propósito de esta declaración de politica es establecer una norma uniforme para el tipo de materiales que se pueden utilizar para fines decorativos y la cantidad de espacio en paredes que puede estar cubierto con materiales combustibles en cubierto con materiales combustibles encudos decuros de cu diurno y centros de cuidado de niños en edad escolar situados en lugares que no sean edificios de escuelas públicas.

08-01 - Domy Garaże używane jako ścieżki wyjścia

Celem tego oświadczenia o polityce jest wyjaśnienie, czy iw jakich okolicznościach garaże mogą być wykorzystywane jako ścieżki wyjścia z rodzinnych i grupowych rodzinnych programów opieki dziennej.

08-01 (ES) – Garajes en el hogar usados como rutas de egreso o salida
Domy Garaże używane jako ścieżki ewakuacyjne

El propósito de esta declaración de politica es aclarar bajo qué circunstancias se puede usar el garaje como salida para los programas de cuidado diurno en familia y de grupo en familia.

07-01 – Problemy z odejściem w rodzinnych i grupowych rodzinnych programach opieki dziennej (zamienniki: 05-1)

Celem tej deklaracji polityki jest: Identyfikacja i zdefiniowanie odpowiednich terminów związanych z wyjściem; Wyjaśnij, kiedy schody przeciwpożarowe mogą być zatwierdzone jako jeden ze sposobów wyjścia z rodzinnego lub grupowego rodzinnego domu opieki dziennej, który znajduje się powyżej pierwszego piętra w mieszkaniu wielorodzinnym; Podsumuj wytyczne dotyczące oceny sposobów wychodzenia z rodzin i grup rodzinnych; oraz wyjaśnienie kryteriów wyłączenia.

07-01 (ES) – Problemas de egresos en programas de cuidado diurno en familia y de un grupo en familia (Reemplaza 05-1)
Problemy z wychodzeniem z domu w rodzinnych i grupowych rodzinnych programach opieki dziennej (zamienniki: 05-1)

El propósito de esta declaración de politica es identificar y definir los términos pertinentes relacionados a egresos o un salidas, aclarar cuándo las escaleras de incendios pueden ser aprobadas como medios de egresencio grupo familia di programas eniz cu en una residencia múltiple, resumir las para evaluar directrices sobre medios de egresos o salidas, y clarificar criterios de exención.

06-03 — Problemy z przestrzeganiem przepisów w związku z ustawą o Amerykanach niepełnosprawnych

Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące interakcji przepisów dotyczących opieki dziennej nad dziećmi Urzędu Stanu Nowy Jork (OCFS) oraz ustawy o Amerykanach niepełnosprawnych (ADA), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących podawania leków dla dzieci w programach opieki dziennej.

06-03 (ES) – Cumlimiento con asuntos relacionados a la Ley de Americanos con Discapacidades
Problemy z przestrzeganiem przepisów w związku z ustawą o Amerykanach niepełnosprawnych

En este documento se incluye la guía de interacción de las reglamentaciones de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York y la Ley de Americanos con Discapacidades en relación con las disposiciones normativas y regulatorias en lasación que se trata a niños en los programas de cuidado diurno.

05-03 (ES) – El uso de puertas y puertas corredizas como salidas para programas de cuidado infantil en familia o de un grupo en familia
Korzystanie z drzwi grodziowych i drzwi przesuwnych jako wyjść w rodzinnych i grupowych programach rodzinnej opieki dziennej

El propósito de esta declaración de politica es aclarar si las mamparas (también conocidas por la marca como puertas »Bilco«) y las puertas corredizas son una forma de salida aceptable en los hogares de cuidado diurno en familia y de grupo en familia

05-03 - Korzystanie z drzwi grodziowych i drzwi przesuwnych jako wyjść w rodzinnych i grupowych programach opieki dziennej nad rodziną

Celem tej deklaracji polityki jest wyjaśnienie, czy drzwi grodziowe (znane również pod marką „Bilco”) i drzwi przesuwne są akceptowalnym sposobem wychodzenia w rodzinnych i grupowych rodzinnych domach opieki dziennej.

00-02 - Place zabaw na dachu

Celem tej deklaracji polityki jest przedstawienie wytycznych dotyczących rozwoju i użytkowania placów zabaw na dachach jako opcji zajęć na świeżym powietrzu, gdy żłobek znajduje się głównie na obszarach miejskich w budynkach wielopiętrowych z ograniczonymi lub niedostępnymi placami zabaw na świeżym powietrzu.Wykorzystanie placów zabaw na dachach jako miejsca zabaw na świeżym powietrzu należy rozważyć dopiero po stwierdzeniu, że opcja budowy tradycyjnego placu zabaw na lądzie jest niewykonalna ze względu na brak dostępnej przestrzeni fizycznej.

00-02 (ES) - Las áreas de juego en azoteas
Place zabaw na dachu

El propozyto de esta declaración de politica es dar las directrices relacionadas con el desarrollo y el uso de las áreas de juegos en azoteas como una opción para las actividades al aire libre cuando el centro de cuidado infantil variosários de la princes con acceso limitado o sin acceso a zonas de juego al aire libre.Las áreas de juegos i azoteas solo se deben rozważny como un espacio para jugar al aire libre después de que se haya determinado que la opción de desarrollar un area de juegos tradicional en tierra es inviable debido a la falta de espacio físico.

96-08 — Odpowiadanie na zapytania publiczne

Celem tego oświadczenia o polityce jest rozróżnienie między informacjami, które muszą być utrzymywane jako poufne, a tymi, które mogą zostać ujawnione opinii publicznej, mediom lub agencjom/agencjom rządowym.Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki odnosi się bezpośrednio do prawa o wolności informacji (FOIL).

96-08 (ES) - Respondiendo a preguntas del público
Odpowiadanie na zapytania publiczne

El propósito de esta declaración de politica es distinguir entre la información que se debe mantener poufne y la que se puede revelar al público, los medios de comunicación, las agencias gubernamentales y otras.Esta declaración de politica se relaciona directamente a la Ley de Libertad de Información (ustawa o wolności informacji, FOIL).