Wymagania, aby zostać rodzicem zastępczym

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Wymagania, aby zostać rodzicem zastępczym

Jakie są wymagania dotyczące certyfikowania i zatwierdzania domów zastępczych?

Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych podlegają normom określonym przez prawo i przepisy stanowe.Domy zastępcze muszą być zgodne z badaniami domowymi, a przyszli rodzice zastępczy muszą być w stanie zaspokoić potrzeby dziecka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.Rodzice zastępczy muszą również spełniać kryteria dotyczące kondycji fizycznej, charakteru, motywacji i chęci współpracy z agencją lub okręgiem w świadczeniu usług i realizacji planu stałego.

Osoby poszukujące domu odwiedzają potencjalnych rodziców zastępczych w domu i zbierają szczegółowe informacje na temat wnioskodawców, a także innych członków gospodarstwa domowego i potencjalnych opiekunów dziecka.Ogólnie rzecz biorąc, przyszli rodzice zastępczy są pytani o ich:

Przepisy prawne

Domy zastępcze są certyfikowane (termin używany dla domów niespokrewnionych) lub zatwierdzane (termin używany dla krewnych) zgodnie z tymi samymi standardami.

Badanie domowe i ocena członków rodziny zastępczej lub gospodarstwa domowego krewnego musi określić zgodność z następującymi kryteriami certyfikacji lub zatwierdzenia:

Wiek

Rodzice zastępczy muszą mieć ukończone 21 lat.

Zdrowie

Każdy członek przyszłej rodziny zastępczej musi być w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym oraz wolny od chorób zakaźnych.Upośledzenia fizyczne lub choroba rodziców zastępczych lub członków ich gospodarstwa domowego muszą być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy wpływają na zdolność sprawowania odpowiedniej opieki zastępczej lub mogą wpływać na przystosowanie dziecka do rodziny zastępczej.Przypadki będą oceniane indywidualnie z pomocą konsultanta medycznego, jeśli zostanie to wskazane.Pisemny raport lekarski o stanie zdrowia rodziny, zawierający pełne badanie fizykalne wnioskodawcy, musi być złożony w agencji na początku, a następnie co dwa lata.Dodatkowe zaświadczenia lekarskie należy złożyć na wniosek pracownika agencji lub rodzica zastępczego.

Zatrudnienie

Zatrudnienie rodzica zastępczego poza domem musi być dozwolone, gdy istnieją odpowiednie plany opieki i nadzoru nad dzieckiem, w tym po szkole i w okresie letnim.Takie plany muszą być włączone do rejestru rodziny zastępczej i muszą otrzymać uprzednią zgodę agencji, chyba że tylko jeden z dwóch rodziców zastępczych pracuje poza domem.

Stan cywilny

Stan cywilny wnioskodawcy może decydować o tym, czy zaświadczenie lub zatwierdzenie zostanie wydane tylko wtedy, gdy wpływa na możliwość zapewnienia odpowiedniej opieki wychowankom.Zmiany stanu cywilnego należy zgłaszać do upoważnionej agencji; dotychczasowe zaświadczenia lub pisma zatwierdzające mogą zostać cofnięte, a nowe zaświadczenia lub pisma zatwierdzające wydane zgodnie z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Postać

Każdy ubiegający się o certyfikację lub zatwierdzenie musi podać agencji nazwiska trzech osób, z którymi można się kontaktować jako referencje.Agencja musi albo osobiście przeprowadzić wywiad z referencjami, albo uzyskać od nich podpisane oświadczenia, które poświadczają moralny charakter wnioskodawcy, dojrzały osąd, umiejętność zarządzania zasobami finansowymi oraz zdolność do rozwijania konstruktywnych relacji z dziećmi.

Umiejętności i motywacja

Agencja musi zbadać zdolność każdego wnioskodawcy do bycia rodzicem zastępczym i omówić następujące tematy:

  • Powody, dla których wnioskodawca stara się zostać rodzicem zastępczym.
  • Rozumienie przez wnioskodawcę roli rodzica zastępczego, w tym obowiązków rodziców zastępczych w stosunku do dziecka, agencji i rodziny.
  • Obawy i pytania wnioskodawcy dotyczące opieki zastępczej.
  • Gotowość psychologiczna wnioskodawcy do wzięcia odpowiedzialności za dziecko i jego/jej zdolność do zaspokojenia fizycznych i emocjonalnych potrzeb dziecka.
  • Rola i uprawnienia agencji do nadzorowania praktyk.
  • Postawy, jakie każda osoba, która dzieliłaby mieszkanie z dzieckiem w pieczy zastępczej, ma wobec pieczy zastępczej i jej koncepcji roli dziecka zastępczego w rodzinie.
  • Świadomość wpływu, jaki obowiązki związane z opieką zastępczą mają na życie rodzinne, relacje i obecny styl życia.
  • Zasady dotyczące rozwoju i dyscypliny dzieci; oraz potrzebę przewodnictwa każdego dziecka, wspierającą relację, odpowiednią stymulację oraz możliwość identyfikacji z rodzicem lub surogatką, którego historia odzwierciedla konstruktywny system wartości.
  • Samoocena osoby w zakresie jej zdolności do zapewnienia dziecku stabilnego i znaczącego związku

Pokrewieństwo (względna opieka zastępcza)

Rodzinne (krewne) domy zastępcze są zatwierdzane zgodnie z powyższymi kryteriami, aby zapewnić opiekę zastępczą nad dzieckiem drugiego lub trzeciego stopnia rodzicowi (rodzicom) lub ojczymowi (rodzicom) dziecka.

Krewny drugiego lub trzeciego stopnia rodzica (rodziców) lub przybranych rodziców dziecka odnosi się do tych krewnych, którzy są spokrewnieni z rodzicem (rodzicami) lub ojczymem (rodzicami) przez krew lub małżeństwo w pierwszym, drugim lub trzeci stopień w linii pokrewieństwa.Krewny drugiego lub trzeciego stopnia rodzica obejmuje:

Stanowy Centralny Rejestr Wykorzystywania i Maltretowania Dzieci

Wszyscy wnioskodawcy muszą wypełnić formularze niezbędne do ustalenia, czy wnioskodawca i jakakolwiek osoba w wieku 18 lat lub starsza, która obecnie mieszka w domu wnioskodawcy, jest objęta wskazanym raportem dotyczącym znęcania się lub maltretowania dziecka w aktach w Krajowym Centralnym Rejestrze Znęcania się nad Dziećmi oraz Maltretowanie (SCR) w stanie Nowy Jork.Jeżeli wnioskodawca lub jakakolwiek inna osoba w wieku 18 lat lub starsza, która obecnie mieszka w domu wnioskodawcy, mieszkała w innym stanie w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, musi on/ona uzyskać takie informacje przechowywane przez SCR w każdym państwie poprzedniego pobyt.

Sprawdzenie rejestru kryminalnego

W ramach wymaganego sprawdzenia historii kryminalnej w wydziale wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych stanu Nowy Jork (DCJS) i Federalnym Biurze Śledczym (FBI), agencja musi powiadomić przyszłych rodziców zastępczych i każdą osobę w wieku powyżej 18 lat, która jest obecnie mieszka w domu, w jaki sposób pobrać odciski palców, a agencja musi uzyskać wyniki kontroli karalności z OCFS, zanim rodzic zastępczy zostanie ostatecznie zatwierdzony lub poświadczony na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.W momencie, gdy rodzic zastępczy składa wniosek o odnowienie zatwierdzenia lub zaświadczenia, ten sam proces ma miejsce w przypadku każdej osoby powyżej 18 roku życia, która obecnie mieszka w domu, a która wcześniej nie została poddana kontroli kryminalnej.

W ramach procesu sprawdzania rejestru kryminalnego DCJS, podobnie jak FBI, przeszukuje swoją bazę danych.Odciski palców są przechowywane w aktach DCJS, a agencja certyfikująca/zatwierdzająca jest powiadamiana, jeśli w przyszłości do DCJS zostanie zgłoszone aresztowanie lub skazanie.Odciski palców nie są przechowywane przez FBI.

W zależności od rodzajów przestępstw wymienionych w historii kryminalnej można podjąć kilka działań:

Gdy w rejestrze karnym rodzica zastępczego lub innej osoby mieszkającej w domu w wieku powyżej 18 lat ujawni się oskarżenie lub skazanie za jakiekolwiek przestępstwo, agencja musi przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa warunków w domu.To zawiera

Agencja musi podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dziecka lub dzieci, w tym usunięcie z domu lub odmowę złożenia wniosku.Agencja musi udokumentować ocenę bezpieczeństwa oraz kroki i działania podjęte w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

Wspieranie orientacji rodziców

Orientacja rodzica zastępczego ma miejsce wkrótce po otrzymaniu wypełnionego wniosku.Orientacja może odbywać się w ramach sesji indywidualnej lub grupowego programu szkoleniowego.Jeśli to możliwe, indywidualna orientacja powinna odbywać się w domu wnioskodawcy podczas nauki w domu.

Zakończenie procesu certyfikacji i aprobaty

Rodzice zastępczy są certyfikowani/zatwierdzani po wypełnieniu następujących elementów:

Proces nauki w domu powinien zakończyć się w ciągu 60 dni od daty otrzymania wypełnionego wniosku od przyszłego rodzica zastępczego.

Wymagania dotyczące szkolenia rodziców zastępczych

Agencje muszą zapewnić szkolenie, aby pomóc rodzicom zastępczym zaspokoić potrzeby dzieci znajdujących się pod ich opieką, pomóc w technikach zarządzania zachowaniem w celu zapobiegania nadużyciom i zaniedbaniu oraz zapewnić zrozumienie oczekiwań agencji.

Nowi rodzice zastępczy wymagają przygotowania i przeszkolenia, aby byli skuteczni w swojej roli.Rodzice zastępczy, którzy zostali przyjęci na badanie domowe, lub krewni, którzy są w trakcie badania domowego, muszą zostać zapoznani z następującymi kwestiami:

Rodzice zastępczy, którzy otrzymują wyższą stawkę za wyżywienie, są zobowiązani do aktywnego udziału w corocznym szkoleniu.

Szkolenie MAPP

Wiele hrabstw i agencji korzysta z programu szkoleniowego przedcertyfikacyjnego opartego na modelu podejścia do partnerstwa w zakresie rodzicielstwa/przygotowania i selekcji grup (MAPP/GPS).Chociaż nie jest to wymagane przez OCFS, jest to zalecany program przygotowawczy.

Podejście MAPP do rodzicielstwa zastępczego zachęca do otwartej komunikacji i zaufania między rodzinami zastępczymi, rodzinami adopcyjnymi, rodzinami urodzeniowymi i personelem prowadzącym sprawy.

Program MAPP bada 12 kryteriów lub umiejętności niezbędnych do pomyślnego rodzicielstwa zastępczego/adopcyjnego.Poprzez odgrywanie ról, profile osobiste i inne techniki osoba poszukująca domu i wnioskodawca podejmują wspólne decyzje dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

Cele szkolenia dla przyszłych rodziców zastępczych i adopcyjnych:

W niektórych agencjach program szkoleniowy Mini-MAPP jest również dostępny dla obecnych rodziców zastępczych, aby mogli nauczyć się tego podejścia.

Inne szkolenia dla rodziców zastępczych

Twój lokalny wydział opieki społecznej lub inna lokalna agencja może oferować sesje szkoleniowe dla rodziców zastępczych, organizowane lub prowadzone przez personel, z zaproszonymi gośćmi z lokalnych szpitali, szkół oraz lokalnej policji i straży pożarnej.Szukaj takich możliwości i zapytaj o nie swojego opiekuna.

Mogą być również dostępne specjalne szkolenia.Szkolenie w zakresie zdrowia medycznego i psychicznego może pomóc rodzicom zastępczym w radzeniu sobie z niektórymi problemami i nauce umiejętności radzenia sobie z nimi.Problemy mogą obejmować: rozwój i zachowanie dzieci i młodzieży, emocjonalne skutki krzywdzenia i zaniedbywania dzieci, opiekę nad nastoletnim rodzicem i jej niemowlęciem, przemoc domową, utratę i separację, zarządzanie zachowaniem, skutki nadużywania narkotyków i alkoholu oraz depresję.

Odpowiednie szkolenie może wspierać rozwijanie umiejętności rodzicielskich w rozpoznawaniu oznak emocjonalnego niepokoju u dzieci oraz w udzielaniu porad w sytuacjach kryzysowych.Taka wiedza powinna pomóc rodzicom zastępczym poczuć się pewniej w swojej roli .

Programy edukacji zdrowotnej dla rodziców zastępczych są cenne, ponieważ obejmują wiele tematów: wymagania dotyczące zdrowia dzieci (np. harmonogram szczepień); wspólne problemy zdrowotne i radzenie sobie w nagłych wypadkach; prawidłowe podawanie leków i mierzenie temperatury dziecka; ogólne problemy zdrowotne dla niemowląt, dzieci i młodzieży; planowanie rodziny i edukacja seksualna; informacje o powszechnych chorobach przewlekłych (astma, anemia sierpowata, cukrzyca itp.); Edukacja na temat HIV/AIDS, kontrola infekcji i uniwersalne środki ostrożności; szkolenie przeciwpożarowe w domu; oraz odżywianie i sprawność fizyczna.

Jak mogę wesprzeć finansowo wychowanek?

Ceny wyżywienia i opieki

Roczna stawka za wyżywienie, która jest ustalana w zależności od wieku dziecka, ma na celu zwrócenie rodzicom zastępczym kosztów opieki nad dzieckiem.Rodzice zastępczy otrzymują harmonogramy dotyczące aktualnej stawki za wyżywienie i standardów płatności.Powiatowe wydziały opieki społecznej ustalają własne stawki do maksymalnej dozwolonej wysokości.

Istnieją trzy kategorie płatności w ramach opieki zastępczej dla zastępczych domów z internatem: podstawowa, specjalna i wyjątkowa.Podstawowe świadczenia z tytułu opieki zastępczej są wypłacane rodzicom zastępczym sprawującym opiekę nad dzieckiem, które nie ma określonych specjalnych lub wyjątkowych potrzeb.

W ciągu 30 dni od umieszczenia w placówce, lokalna agencja może określić potrzeby dziecka jako podstawowe, specjalne lub wyjątkowe.Oznaczenie można zmienić w dowolnym momencie podczas umieszczania dziecka, gdy zmieniają się potrzeby dziecka.

Aby otrzymać specjalne lub wyjątkowe świadczenia z tytułu opieki zastępczej, musisz wykazać swoją zdolność do opieki nad dziećmi ze specjalnymi lub wyjątkowymi potrzebami poprzez wcześniejsze szkolenie i doświadczenie lub poprzez ukończenie specjalnego szkolenia.Będziesz musiał co roku uczestniczyć w szkoleniach agencji i aktywnie uczestniczyć w konferencjach poświęconych sprawom.Musisz być w stanie współpracować z profesjonalistami zaangażowanymi w plan leczenia dziecka oraz przyjąć pomoc i wskazówki w opiece nad dzieckiem.

Stawki specjalne i wyjątkowe muszą zostać zatwierdzone przez lokalny wydział opieki społecznej.Zarówno opiekun społeczny, jak i rodzic zastępczy mogą złożyć wniosek o stawkę specjalną lub wyjątkową.Jeśli poziom trudności ulegnie zmianie (zmniejszy się lub wzrośnie) ze względu na potrzebę opieki i nadzoru dziecka, zmieni się również stawka wyżywienia.Zmienią się również usługi, jakich oczekuje się od rodziców zastępczych.

Informacje o tych oznaczeniach można uzyskać w lokalnym wydziale opieki społecznej .

Kwalifikowalność do domu z terapią zastępczą na pobyt zastępczy

W niektórych agencjach i lokalnych wydziałach opieki społecznej, zatwierdzone terapeutyczne domy z internatem zastępczym zapewniają intensywną opiekę niektórym dzieciom zastępczym z zaburzeniami behawioralnymi lub emocjonalnymi, które kwalifikują się do wyjątkowej opieki.Tacy rodzice zastępczy otrzymują ulepszone usługi od agencji opieki zastępczej, a także specjalistyczne, ciągłe szkolenie.

Dodatki na odzież

Wydziały opieki społecznej ustalają własne stawki zasiłków na odzież do maksymalnego dopuszczalnego poziomu.Regularny dodatek na odzież, oparty na maksymalnym wieku dziecka, jest wliczony w cenę wyżywienia i jest częścią miesięcznej płatności.W szczególnych sytuacjach można otrzymać zasiłek na odzież w nagłych wypadkach.Jeśli zostanie zatwierdzony, początkowy dodatek na odzież jest dostępny dla dziecka w momencie pierwszego umieszczenia.

Wszelkie ubrania zakupione dla dziecka będącego pod opieką należą do dziecka i powinny być zabierane ze sobą zawsze, gdy się przeprowadza lub wraca do domu.Oczekuje się, że dziecko wyjdzie z wystarczającą ilością czystych ubrań.

Zasiłek na pieluchę przysługuje automatycznie na dzieci od urodzenia do 3 roku życia.Jeśli dziecko poniżej 4 roku życia jest przeszkolone w zakresie korzystania z toalety i nie potrzebuje już pieluch, rodzice zastępczy powinni poinformować o tym opiekuna, a zasiłek na pieluchę zostanie wstrzymany.Jeśli dziecko potrzebuje pieluch tylko w nocy, może zostać przyznany częściowy zasiłek na pieluchę.Dokumentacja medyczna potrzeby jest niezbędna do utrzymania zasiłku na pieluchę dla dziecka, które ukończyło 4 rok życia.

Opieka nad dzieckiem

Niektóre wydziały opieki społecznej mogą w razie potrzeby dokonywać płatności za opiekę dzienną, za opiekę i nadzór nad dziećmi pod opieką, jeśli rodzic zastępczy jest zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.Koszty opieki nad dzieckiem w celach innych niż zatrudnienie leżą w gestii rodzica zastępczego.Jednak rodzice zastępczy mogą otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, jeśli uczęszczają na szkolenie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opieki dziennej nad rodzicami zastępczymi, skontaktuj się z lokalnym wydziałem opieki społecznej.

Informacje na temat opieki nad dziećmi w stanie Nowy Jork są dostępne na stronie internetowej OCFS.

Transport

Cena wyżywienia i opieki obejmuje koszty transportu.

Stawki zwrotu kosztów transportu ustala powiat na: wizyty rodziców zastępczych u pracowników upoważnionej agencji; wizyty dziecka zastępczego u rodziców i rodzeństwa mieszkających z krewnymi lub w innym domu zastępczym lub adopcyjnym; i spotkania o dziecku.W przypadku dzieci, które mają wrócić do domu, agencja musi zapewnić pomoc w transporcie (jeśli to konieczne), aby umożliwić wizyty z rodzicami przynajmniej co dwa tygodnie.

Stawki zwrotu kosztów podróży do rodziców biologicznych, opiekunów prawnych, innych krewnych lub innych bliskich, którzy odwiedzają dzieci w pieczy zastępczej, mogą być wypłacane według stawki ustalonej przez hrabstwo.

Dodatkowe informacje na temat transportu z powodów medycznych można uzyskać w lokalnym wydziale opieki społecznej .

Wydatki związane ze szkołą

Wydatki szkolne, takie jak książki, opłaty za zajęcia, wycieczki terenowe, składki klubów szkolnych i przybory artystyczne mogą zostać zwrócone.Mogą również zostać zwrócone specjalne stroje na studniówki, ukończenie szkoły, szkolną biżuterię lub zdjęcia lub ceremonie religijne.

Koszty korepetycji mogą zostać zwrócone, jeśli usługa ma charakter naprawczy, na co szkołę zażądała na piśmie i nie jest dostępna z żadnego innego źródła.

Wydatki na specjalne zajęcia rekreacyjne/hobby/zajęcia pozalekcyjne mogą być refundowane.Obejmuje to lekcje muzyki, sztuki i/lub tańca poza szkołą oraz zakup lub wypożyczenie sprzętu; oraz członkostwo i udział w zorganizowanych grupach, takich jak Y, Harcerze czy Mała Liga.

Opłaty obozowe

Koszty półkolonii lub kolonii letnich, w tym koszty rejestracji i transportu, mogą być zatwierdzone.

Uszkodzenie lub utrata mienia

Niektóre agencje mogą rozważyć odszkodowanie dla rodziców zastępczych za szkody i/lub utratę mienia osobistego spowodowane przez dziecko będące pod ich opieką, jeśli kosztów nie pokrywa ubezpieczenie rodziców zastępczych.

Różne wydatki

Nadzwyczajne wydatki związane z komunikacją dziecka pod opieką w celu utrzymywania kontaktu telefonicznego z rodzicami i/lub rodzeństwem mogą zostać zwrócone.